Aanvangsbegeleiding

Aanvangsbegeleiding gaat over de structureel verankerde ondersteuning die tijdelijke personeelsleden krijgen om hun kerntaken te leren beheersen, zichzelf verder te ontwikkelen als persoon en professional en hun weg te vinden in hun onderwijsinstelling als werkplek en lerende organisatie. Het personeelslid moet tijdens de aanvangsbegeleiding coaching en ondersteuning krijgen.

Deze informatie is enkel beschikbaar voor OVSG-leden. Meld je aan om dit te raadplegen. Meer over je OVSG-account vind je hier.

Meld je aan

Verplichting

Zodra er minstens één tijdelijk personeelslid voor bepaalde duur is aangesteld in een wervingsambt, is aanvangsbegeleiding verplicht. Het maakt hierbij geen verschil of het gaat om een tewerkstelling in een vacante of een niet-vacante betrekking.

Aanvangsbegeleiding is niet verplicht voor:

 • TADD’ers;
 • vast benoemde personeelsleden die de betrekking uitoefenen als gereaffecteerde of wedertewerkgestelde;
 • vast benoemde personeelsleden die de betrekking uitoefenen als tijdelijk andere opdracht (TAO);
 • tijdelijke personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt.

Duur en intensiteit

De regelgeving legt niet vast hoe lang of hoe intensief de aanvangsbegeleiding moet zijn. De eerste evaluator en het personeelslid bepalen dit zelf in onderling overleg. Dit wordt dan opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. Deze afspraken kunnen in de loop van de periode van aanvangsbegeleiding in onderling overleg worden aangepast via datzelfde document.

Door wie

Het decreet legt niet vast wie de aanvangsbegeleiding uitoefent maar somt wel de aanwendingsmogelijkheden van de bijkomende middelen op per onderwijsniveau. Het is niet de bedoeling dat de eerste evaluator zelf instaat voor de concrete aanvangsbegeleiding. Deze taak kan bijvoorbeeld worden uitgeoefend door een of meerdere collega-leerkrachten. 

Bijkomende middelen

Bijkomende middelen voor aanvangsbegeleiding zijn gekleurde middelen die enkel hiervoor gebruikt kunnen worden. Ze kunnen dus bijvoorbeeld niet ingezet worden om les te geven aan leerlingen. 

Betrekkingen

 • BaO: Het gaat om aanvullende lestijden voor beleidsondersteuning, aanvangsbegeleiding en professionalisering. Met deze lestijden kunnen betrekkingen ingericht worden in wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel. Ze kunnen ook omgezet worden in punten voor het beleids- en ondersteunend personeel, in uren kinderverzorging in het gewoon kleuteronderwijs en in het buitengewoon basisonderwijs in uren voor paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel.
 • DKO: Met de aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding kunnen betrekkingen in het ambt van leraar of begeleider worden opgericht. De opdracht van de leraar wordt, na vakbondsonderhandeling, gelijkgesteld met een onderliggende betrekking. Het schoolbestuur kiest vrij uit de vakken en graden van het organisatiebesluit DKO. Het is ook mogelijk om lestijden voor aanvangsbegeleiding om te zetten naar uren administratief medewerker volgens de omrekeningstabel die in de regelgeving is opgenomen. Het schoolbestuur kan ervoor kiezen om de middelen samen te leggen met die van andere academies via een samenwerkingsverband.
 • SO: De uren-leraar en lesuren zijn bestemd voor aanvangsbegeleiding in wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel, maar kunnen ook omgezet worden in punten voor het ondersteunend personeel en in het buitengewoon secundair onderwijs ook in uren paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel. De omzetting gebeurt volgens de omrekeningstabel die in de regelgeving is opgenomen.
 • Volwassenenonderwijs: de aanvullende leraarsuren zijn bestemd voor aanvangsbegeleiding in wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel maar kunnen ook worden omgezet in punten voor het ondersteunend personeel. De middelen kunnen worden aangewend binnen het centrum of via een samenwerkingsverband met andere centra
 • CLB: de organieke omkaderingsgewichten kunnen worden aangewend in wervingsambten van het technisch personeel of van het ondersteunend personeel binnen het centrum zelf of via een samenwerkingsverband met andere centra.

De voorrangsregels zijn integraal van toepassing op de (onderliggende) betrekkingen die je inricht met middelen voor aanvangsbegeleiding.

Vaste benoeming

het decreet rechtspositie is integraal van toepassing op de (onderliggende) betrekkingen die je inricht met middelen voor aanvangsbegeleiding. De (onderliggende) betrekkingen moeten dus ook vacant worden verklaard. Ze komen in aanmerking voor vaste benoeming, mutatie en affectatie.

Reaffectatie en wedertewerkstelling

De regelgeving over reaffectatie en wedertewerkstelling is integraal van toepassing op de (onderliggende) betrekkingen die je inricht met middelen voor aanvangsbegeleiding. De verplichtingen die hieruit voortvloeien, gelden dus ook voor deze (onderliggende) betrekkingen waardoor ze vatbaar zijn voor reaffectatie en wedertewerkstelling.

Beoordeling

De eerste evaluator van het tijdelijk personeelslid staat in voor de beoordeling aan de vooravond van TADD. Er is geen delegatie mogelijk.

Als het schoolbestuur, nadat het de TADD’ers heeft aangesteld, nog een betrekking vrij heeft in dat ambt, moet het eerst de betrekking aanbieden aan een personeelslid dat een beoordeling met werkpunten kreeg. Pas daarna kan het een personeelslid aanstellen dat nog geen beoordeling kreeg of dat nog maar pas afgestudeerd is. De reden hiervoor is dat een personeelslid de kans moet krijgen om de werkpunten weg te werken.

Formele acties

Onderstaande formele acties moeten ondernomen worden in het kader van aanvangsbegeleiding en beoordeling:

 1. Vakbondsonderhandelingen voeren in het OCSG (OnderhandelingsComité ScholenGemeenschap) over de algemene afspraken op niveau van de scholengemeenschap.
 2. Vakbondsonderhandelingen voeren over de algemene afspraken op niveau van het schoolbestuur.
 3. De algemene afspraken vastleggen via een beslissing van het schoolbestuur, zijnde de gemeenteraad of, na delegatie het college van burgemeester en schepenen.
 4. (DKO, CVO, CLB: indien nodig een samenwerkingsverband aangaan met andere schoolbesturen en daar eveneens de nodige afspraken maken)
 5. (Indien niet vastgelegd in de algemene afspraken:) Beslissen over de aanwending van de middelen voor aanvangsbegeleiding: dit gebeurt samen met de aanwending van het lestijdenpakket (gemeenteraadsbeslissing na vakbondsonderhandeling).
 6. Nascholingsplan vervangen door professionaliseringsplan en daarin de aanpak en uitwerking van de aanvangsbegeleiding opnemen.
 7. Aanstellen van personeelslid dat instaat voor aanvangsbegeleiding.
 8. 1ste evaluator en tijdelijk personeelslid: duur, intensiteit en afspraken rond aanvangsbegeleiding opnemen in een schriftelijke overeenkomst. + Eventueel aanpassen gedurende de periode van aanvangsbegeleiding.
 9. Vooravond TADD: beoordeling door de eerste evaluator.
 10. Indien beoordeling met werkpunten of negatieve beoordeling:
  1. eerste evaluator: verslag maken met daarin de werkpunten (in geval beoordeling met werkpunten) + het afgelegde traject van aanvangsbegeleiding
  2. eventuele beroepsprocedure ingeleid door personeelslid.

Algemene afspraken

De volgende items kunnen bijvoorbeeld worden vastgelegd in de algemene afspraken:

 • Wordt er voor aanvangsbegeleiding samengewerkt binnen de scholengemeenschap?
 • Wordt er voor aanvangsbegeleiding samengewerkt met andere onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen? Met welke? Op welke manier?
 • Worden de middelen voor aanvangsbegeleiding al dan niet samengelegd binnen het eigen onderwijsniveau van het eigen schoolbestuur of binnen de scholengemeenschap (via overdracht van lestijden)? Zo ja, op welke manier wordt de aanvangsbegeleiding georganiseerd?
 • In welk ambt worden de middelen voor aanvangsbegeleiding aangewend? Het is aangeraden te bepalen dat over de concrete koppeling aan een onderliggende betrekking wordt beslist bij de aanwending van het lestijdenpakket.

In de algemene afspraken staat minstens de procedure die het personeelslid moet volgen om in te gaan tegen een beoordeling met werkpunten.

Het is aangewezen om de algemene afspraken over de beoordeling aan de vooravond van de TADD vast te leggen via het arbeidsreglement. Als een school behoort tot een scholengemeenschap, dan moeten de algemene afspraken over de beoordeling gemaakt worden op het niveau van de scholengemeenschap. Wil men deze afspraken vastleggen in het arbeidsreglement, dan moet ieder schoolbestuur van de scholengemeenschap een beslissing nemen tot wijziging van zijn arbeidsreglement na onderhandeling met de vakorganisaties.

Documenten

Meld je aan om de modellen over aanvangsbegeleiding (model verslagen en overeenkomst) te raadplegen.

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 31 oktober 2023.

Zit je nog met vragen?

We helpen je graag verder. Contacteer de juridische dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst