Bemid­de­ling en tucht

Als een per­so­neels­lid een beroeps­fout maakt, kan een tuchtsanc­tie wor­den opge­legd. De tucht­re­ge­ling en de pre­ven­tie­ve schor­sing is van toe­pas­sing op het vast­be­noemd per­so­neel, de per­so­neels­le­den met een tij­de­lij­ke aan­stel­ling van door­lo­pen­de duur, de per­so­neels­le­den die gere­af­fec­teerd of weder­te­werk­ge­steld zijn. De tucht wordt uit­ge­spro­ken bij de inrich­ten­de macht waar het per­so­neels­lid zijn opdracht uitoefent. 

Om bepaal­de inhoud op deze pagi­na te bekij­ken moet je aan­ge­meld zijn in onze ledenzone.

Meld je aan
De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 2 maart 2023.

Zit je nog met vragen?

We hel­pen je graag ver­der. Con­tac­teer de juri­di­sche dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst