Taken

Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren

Een per­so­neels­lid kan enkel geë­va­lu­eerd wor­den wan­neer aan enke­le voor­waar­den is vol­daan. Boven­dien hangt het moment van eva­lu­a­tie ook vast aan een bepaal­de timing.

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina