Krijg zicht op je gelijke-onderwijskansenbeleid

Het Rad voor Kan­sen­be­vor­de­ring helpt je als school- en aca­de­mie­team een kwa­li­ta­tie­ve ana­ly­se te maken van het hui­di­ge (kans)armoedebeleid of gelij­ke-onder­wijs­kan­sen­be­leid. Met de reflec­tie­vra­gen krijg je van­uit meer­de­re invals­hoe­ken zicht op de groeikansen.

Rad kansenbevordering

De hand­lei­ding maakt een onder­scheid tus­sen (kans)armoede en kan­sen­be­vor­de­ring. Onder (kans)armoede begrij­pen we finan­ci­ë­le armoe­de, gene­ra­tie­ar­moe­de, cul­tu­re­le armoe­de en taal­ar­moe­de. Kan­sen­be­vor­de­ring zien we als een posi­tie­ve­re bena­de­ring en daagt het aca­de­mie­team uit om extra kan­sen te bie­den aan deze leerlingen.

De reflec­tie­vra­gen zijn onder­ver­deeld in 4 domei­nen.

  • Beleid – op wel­ke manier heeft het beleid oog voor (kans)armoede?
  • Peda­go­gisch-didac­tisch han­de­len – hoe krijgt het peda­go­gisch-didac­tisch han­de­len vorm met vol­doen­de aan­dacht voor leer­lin­gen die opgroei­en in (kans)armoede?
  • Mind­set – van­uit wel­ke grond­hou­ding kijkt het team naar leer­lin­gen die opgroei­en in (kans)armoede?
  • Part­ners – met wel­ke part­ners kan de school/​academie samen­wer­ken aan kan­sen­be­vor­de­ring voor leer­lin­gen die opgroei­en in (kans)armoede?

Heb je een vraag?

Basis­on­der­wijs en secun­dair onderwijs
02 506 50 37

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina