Filters

Actieve filters Wis filters

Zoe­ken

Actieve filters Wis filters
24 resultaten
Taak

Overzicht gekleurde middelen

Sinds school­jaar 2021-2022 is het deel van de wer­kings­mid­de­len, geba­seerd op leer­lin­gen­ken­mer­ken, gekleurd. Scho­len moe­ten die mid­de­len ver­plicht aan­wen­den in het kader van het gelij­ke-onder­wijs­kan­sen­be­leid van de school.

Meer info
Taak

Zittenblijven in het basisonderwijs

In Vlaan­de­ren is zit­ten­blij­ven één van de opties wan­neer een leer­ling op het ein­de van het school­jaar onvol­doen­de beant­woordt aan de voor­op­ge­stel­de eisen. Uit ver­schil­len­de onder­zoe­ken blijkt ech­ter dat zit­ten­blij­ven niet altijd effec­tief is, maar afschaf­fen is ook niet zin­vol. Omwil­le van wat weten­schap­pe­lijk onder­zoek aan­geeft en de minds­hift naar meer leer­ling­ge­richt onder­wijs, is het wen­se­lijk om voor iede­re leer­ling die onvol­doen­de behaalt de optie zit­ten­blij­ven kri­tisch te bekij­ken en na te gaan of er geen ande­re aan­pak is die meer geschikt is.

Meer info
Taak

Intakegesprekken organiseren in deeltijds kunstonderwijs

Met het oog op kwa­li­teits­vol­le leer­lin­gen­be­ge­lei­ding, is het zin­vol om met iede­re leer­ling een inta­ke te doen. Een sja­bloon helpt je om dit gestruc­tu­reerd aan te pakken.

Meer info
Pro­fes­si­o­na­li­se­ring

Leerlingbegeleiding in het DKO

Tij­dens deze vor­ming ont­dek je wat leer­lin­gen­be­ge­lei­ding in het DKO inhoudt en hoe het zorg­be­leid hier een onder­deel van is. Je werkt een eigen beleid voor leer­lin­gen­be­ge­lei­ding uit, op maat van jouw academie.

Start op dinsdag 21 maart 2023
Meer info
Taak

Leerlingengegevens overdragen bij schoolverandering en schakelmomenten

Het decreet rechts­po­si­tie leer­lin­gen bepaalt dat scho­len sinds 1 sep­tem­ber 2014 leer­lin­gen­ge­ge­vens aan elkaar moe­ten door­ge­ven. De regel­ge­ving geeft ech­ter geen gede­tail­leer­de lijst van wel­ke gege­vens door­ge­ge­ven moe­ten wor­den. OVSG ont­wik­kel­de een kijk­wij­zer leer­lin­gen­dos­sier en fiche over­leg­struc­tuur en rol­len om scho­len te onder­steu­nen bij de over­dracht van leerlingengegevens.

Meer info
Taak

Ondersteunende maatregelen voor Muziek

In het deel­tijds kunst­on­der­wijs is er een toe­ne­men­de aan­dacht voor leer­lin­gen met spe­ci­fie­ke onder­wijs­be­hoef­ten. Het docu­ment onder­steu­nen­de maat­re­ge­len voor muziek’, ont­wik­keld door Eure­ka in samen­wer­king met OVSG, is een prak­tisch werk­in­stru­ment voor ieder­een die in het domein Muziek gecon­fron­teerd wordt met leer­lin­gen met leer­stoor­nis­sen en leer­pro­ble­men. De STI­COR­DI-fiches bie­den leer­krach­ten ach­ter­grond, con­cre­te tips en hulp­mid­de­len om deze leer­lin­gen beter te begeleiden.

Meer info
Taak

Ondersteunende maatregelen voor Dans

Deze hand­lei­ding biedt een prak­tisch over­zicht van moge­lij­ke rede­lij­ke aan­pas­sin­gen voor leer­lin­gen met spe­ci­fie­ke onder­wijs­be­hoef­ten in het domein Dans van het deel­tijds kunstonderwijs.

Meer info
Resultaten per pagina

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina