Kleu­ter­on­der­wijs Lager onder­wijs Secun­dair onderwijs Deel­tijds kunstonderwijs Bui­ten­ge­woon basisonderwijs Bui­ten­ge­woon secun­dair onderwijs

Mor­gen voor de klas: gedrag en communicatie

Tij­dens deze webi­nar krijg je als zij-instro­mer nut­ti­ge tools en prak­ti­sche infor­ma­tie voor jouw klaspraktijk.

Deze activiteit is afgelopen.

Over de opleiding

Door de krap­te aan lera­ren doen meer school­be­stu­ren en direc­ties een beroep op zij-instro­mers of kan­di­da­ten die hun onder­wijs­di­plo­ma nog gaan beha­len.

Morgen voor de klas

Voor wie

Deze webi­nar is bedoeld voor de zij-instro­mer zelf, niet voor de direc­teur of voor een aan­vangs­be­ge­lei­der of ande­re onder­steu­nen­de functie. 

Pro­gram­ma

Tij­dens de webi­nar Com­mu­ni­ca­tie en gedrag’ krijg je als zij-instro­mer nut­ti­ge tools en prak­ti­sche infor­ma­tie voor jouw klas­prak­tijk. We hel­pen je op weg, met een pak­ket aan basis­in­for­ma­tie, om je eer­ste stap­pen te zet­ten in het onderwijs. 

We kij­ken van­uit jouw voor­beel­den waar je al suc­ces­sen boekt in com­mu­ni­ca­tie en omgaan met moei­lijk gedrag en waar er nog noden zijn. 

We gaan die­per in op het ouder­ge­sprek, het gesprek met de direc­tie en collega’s en zeker ook het con­tact met je leer­lin­gen.

Praktisch

Webinar

Heb je een vraag?

Greet Gul­de­mont
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina