Kleu­ter­on­der­wijs Lager onder­wijs Secun­dair onderwijs Deel­tijds kunstonderwijs Bui­ten­ge­woon basisonderwijs Bui­ten­ge­woon secun­dair onderwijs

Mor­gen voor de klas: de lesvoorbereiding

Tij­dens deze webi­nar krijg je als zij-instro­mer nut­ti­ge tools en infor­ma­tie voor jouw klaspraktijk.

Deze activiteit is afgelopen.

Over de opleiding

Door de krap­te aan lera­ren doen meer school­be­stu­ren en direc­ties een beroep op zij-instro­mers of kan­di­da­ten die hun onder­wijs­di­plo­ma nog gaan beha­len.

Morgen voor de klas

Voor wie

Deze webi­nar is bedoeld voor de zij-instro­mer zelf, niet voor de direc­teur of een aan­vangs­be­ge­lei­der of ande­re onder­steu­nen­de functie. 

Pro­gram­ma

Tij­dens de webi­nar De les­voor­be­rei­ding” krijg je als zij-instro­mer nut­ti­ge tools en infor­ma­tie voor de klas­prak­tijk. Zo hel­pen we je op weg om met een pak­ket aan basis­in­for­ma­tie je eer­ste stap­pen te zet­ten in het onderwijs.

Een krach­ti­ge en effi­ci­ën­te les­voor­be­rei­ding maakt jouw han­de­len in de klas mak­ke­lij­ker en leu­ker. Zowel voor jezelf als voor jouw leer­lin­gen. De les­voor­be­rei­ding wordt een hand­vat voor jou, als leer­kracht, om te bepa­len wat je wil doen en berei­ken met jouw leer­lin­gen op het ein­de van elke les.

Stap voor stap
maken we een les­voor­be­rei­ding aan de hand van een con­creet voor­beeld. Je leert wel­ke tech­nie­ken en werk­vor­men je best gebruikt om de betrok­ken­heid van de leer­lin­gen te behou­den of te verhogen.

Praktisch

Webinar

Heb je een vraag?

Greet Gul­de­mont
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina