Soci­aal tol­ken en vertalen

Wan­neer de ouders van som­mi­ge leer­lin­gen geen Neder­lands spre­ken, ver­loopt de com­mu­ni­ca­tie soms moei­zaam. Een tolk kan dan soe­laas bren­gen. Er zijn ver­schil­len­de mogelijkheden.

Tol­ken en vertalen

Een soci­aal tolk of ver­ta­ler van het Agent­schap Inte­gra­tie en Inbur­ge­ring kan je onder­steu­nen in de com­mu­ni­ca­tie met anders­ta­li­ge ouders.

  • Een soci­aal tolk zet mon­de­lin­ge bood­schap­pen vol­le­dig en cor­rect om van de ene taal naar de ande­re. Je kan een tolk inscha­ke­len via tele­foon, via video of ter plaatse.
  • Een soci­aal ver­ta­ler zet een schrif­te­lij­ke bood­schap vol­le­dig en cor­rect om van de ene taal naar de andere.

Er wordt enkel van en naar het Neder­lands getolkt of ver­taald. Belang­rijk – maak tij­dig werk van je aan­vraag. Een regi­stra­tie op het plat­form is verplicht.

Ver­taal­bi­bli­o­theek

Op deze web­si­te vind je ver­ta­lin­gen van aller­lei docu­men­ten gericht aan anders­ta­li­ge ouders. Zo neem je de taal­bar­ri­è­re weg. De docu­men­ten zijn zo opge­steld dat je een­vou­dig wij­zi­gin­gen kan aan­bren­gen. Zo maak je ze op maat van je bood­schap en je school.

  • Invul­fi­ches – een beves­ti­ging van een afspraak, een uit­no­di­ging voor een ouder­con­tact met een tolk, …
  • Infor­ma­tie­ve docu­men­ten – bro­chu­res, fol­ders, … die eer­der ver­taald wer­den, maar die mis­schien ook han­dig zijn voor jouw school­spe­ci­fie­ke con­text. Zo kan je deze ver­ta­lin­gen gebrui­ken om infor­ma­tie over een bepaal­de orga­ni­sa­tie te geven. Een han­di­ge fil­ter helpt je om snel de juis­te info te vinden.
  • Pic­to­gram­men – voor kor­te en een­vou­di­ge bood­schap­pen kan je ook links terug­vin­den naar pictogrammen.

Let op – houd altijd reke­ning met de taal­wet­ge­ving en de regels in ver­band met auteursrechten.

Han­di­ge websites

Er bestaan heel wat inte­res­san­te web­si­tes met aller­han­de tips en onder­steu­nings­mid­de­len om gesprek­ken met anders­ta­li­gen en laag­taal­vaar­di­gen vlot­ter te laten verlopen.

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina