SABAM

Voor het afspe­len van mecha­ni­sche muziek (ook op de ach­ter­grond), een live-optre­den, een lezing, film­voor­stel­ling of toneel­op­voe­ring, ben je in bepaal­de geval­len auteurs­rech­ten ver­schul­digd aan Sabam, de Bel­gi­sche beheers­ven­noot­schap van auteurs, com­po­nis­ten en uitgevers.

Lees verder

SEMU

Als je kopie­ën gebruikt van het Semu-reper­toi­re, dan sluit je best een licen­tie­over­een­komst af zodat je meer rechts­ze­ker­heid hebt. Door de licen­tie­over­een­komst ver­krijg je name­lijk de toe­stem­ming om kopie­ën te maken van par­ti­tu­ren en lied­jes­tek­sten van het Semu-reper­toi­re. Je krijgt ook toe­stem­ming om deze kopie­ën te bezit­ten en te gebrui­ken tij­dens de les­sen en ande­re acti­vi­tei­ten bin­nen de school (zoals koor­wer­king). De toe­stem­ming geldt zowel voor de per­so­neels­le­den als voor de aan­ge­ge­ven leerlingen.

Lees verder

Reprobel

Per kalen­der­jaar betaal je een vas­te ver­goe­ding per leer­ling op basis van de offi­ci­ë­le leer­lin­gen­cij­fers. Het for­fait wordt vast­ge­legd in een konink­lijk besluit.

Boven­dien mag je voor deze ver­goe­ding, naast papie­ren repro­duc­ties, ook digi­ta­le repro­duc­ties maken en beschermd werk mee­de­len via het door pas­sen­de maat­re­ge­len bevei­ligd net­werk van de onderwijsinstelling. 

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina