Aansprakelijkheid in het algemeen

Aansprakelijkheidskwesties zijn feitenkwesties en dus altijd vatbaar voor interpretatie. De afwikkeling van een schadegeval op school is normaal gezien een zaak voor de verzekering. Het is dus belangrijk om over een goede schoolverzekering te beschikken. Lees hier welke zaken je best in zo een schoolpolis kan opnemen.

Hieronder vind je de belangrijkste algemene principes van aansprakelijkheid.

Lees verder

Aansprakelijkheidsrisico's in de schoolsfeer

In principe is het schoolbestuur verantwoordelijk voor de organisatie van het toezicht binnen de schoolmuren, en dit vanaf het moment dat de leerlingen op school aanwezig kunnen of mogen zijn, volgens de bepalingen in het schoolreglement of de afsprakennota. Leerkrachten en/​of andere personeelsleden die worden belast met het toezicht kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in dit toezicht (fout van de leerling of eigen fout), eventueel in samenloop met het schoolbestuur indien het toezicht gebrekkig was georganiseerd (artikel 1382 e.v. B.W.).

Lees verder