Aansprakelijkheid in het algemeen

Aan­spra­ke­lijk­heids­kwes­ties zijn fei­ten­kwes­ties en dus altijd vat­baar voor inter­pre­ta­tie. De afwik­ke­ling van een scha­de­ge­val op school is nor­maal gezien een zaak voor de ver­ze­ke­ring. Het is dus belang­rijk om over een goe­de school­ver­ze­ke­ring te beschik­ken. Lees hier wel­ke zaken je best in zo een school­po­lis kan opnemen.

Hier­on­der vind je de belang­rijk­ste alge­me­ne prin­ci­pes van aansprakelijkheid.

Lees verder

Aansprakelijkheidsrisico's in de schoolsfeer

In prin­ci­pe is het school­be­stuur ver­ant­woor­de­lijk voor de orga­ni­sa­tie van het toe­zicht bin­nen de school­mu­ren, en dit van­af het moment dat de leer­lin­gen op school aan­we­zig kun­nen of mogen zijn, vol­gens de bepa­lin­gen in het school­re­gle­ment of de afspra­ken­no­ta. Leer­krach­ten en/​of ande­re per­so­neels­le­den die wor­den belast met het toe­zicht kun­nen aan­spra­ke­lijk wor­den gesteld voor gebre­ken in dit toe­zicht (fout van de leer­ling of eigen fout), even­tu­eel in samen­loop met het school­be­stuur indien het toe­zicht gebrek­kig was geor­ga­ni­seerd (arti­kel 1382 e.v. B.W.).

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina