Vaste benoeming in een wervingsambt

Een vas­te benoe­ming kent een aan­tal rech­ten en plich­ten toe aan je per­so­neels­lid. Bij de toe­ken­ning van een vas­te benoe­ming houd je reke­ning met kan­di­da­ten die zich op voor­rang kun­nen beroepen.

Lees verder

Vacantverklaring in het deeltijds kunstonderwijs

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en sche­pe­nen kan in prin­ci­pe pas een vas­te benoe­ming uit­spre­ken als het de betrek­king cor­rect vacant heeft ver­klaard en meegedeeld.

Het col­le­ge moet elk jaar vóór 15 novem­ber de betrek­kin­gen die het vacant ver­klaart, via een bericht open­baar maken en mee­de­len aan alle per­so­neels­le­den van zijn instel­lin­gen. Dit gebeurt con­form de bepa­lin­gen van het arbeids­re­gle­ment. Het bericht tot vacantver­kla­ring bevat een dui­de­lij­ke omschrij­ving van de aan­ge­bo­den betrek­king en de vorm en ter­mijn waar­bin­nen moet wor­den gekan­di­deerd, even­als de voor­waar­den voor vas­te benoe­ming. De vorm en ter­mijn moe­ten zijn vast­ge­legd na vak­bonds­on­der­han­de­ling, dit kan al in het ver­le­den zijn gebeurd.

Lees verder

Betrekkingen verdelen in het deeltijds kunstonderwijs

Nadat het school­be­stuur de aan­wen­ding van het les­tij­den­pak­ket heeft vast­ge­steld, ver­deelt het de betrek­kin­gen over de vast benoem­de per­so­neels­le­den. Dit gebeurt vol­gens de regels zoals bepaald in het Besluit van de Vlaam­se rege­ring van 29 april 1992 betref­fen­de de ver­de­ling van de betrek­kin­gen, TBSOB, reaf­fec­ta­tie en wedertewerkstelling.

Lees verder

Opdracht verschuiven in het deeltijds kunstonderwijs

In het deel­tijds kunst­on­der­wijs is het moge­lijk om de opdracht van een per­so­neels­lid te ver­schui­ven bin­nen de draag­wijd­te van zijn vas­te benoe­ming. Het per­so­neels­lid moet hier­voor zijn toe­stem­ming geven in het begin van het schooljaar.

Lees verder

Onberispelijk gedrag als voorwaarde voor tijdelijke aanstelling en vaste benoeming

Wan­neer kan men spre­ken van onbe­ris­pe­lijk gedrag? Moet het uit­trek­sel uit het straf­re­gis­ter vol­le­dig blan­co zijn? Want als er mel­ding wordt gemaakt van een ver­keers­boe­te voor over­dre­ven snel­heid? Wat zijn de gevol­gen van een straf­rech­te­lij­ke veroordeling?

Lees verder

Onverenigbaarheden met een politiek mandaat

Kan iemand van het onder­wijs­per­so­neel een poli­tiek man­daat opne­men? Kan een per­so­neels­lid dat een ter­be­schik­king­stel­ling voor­af­gaand aan het rust­pen­si­oen heeft opge­no­men, een poli­tiek man­daat opne­men in die gemeen­te waar hij/​zij werkte?

Lees verder

Hetzelfde ambt in het deeltijds kunstonderwijs

Wat wordt bedoeld met het­zelf­de ambt’ bij het ver­de­len van betrek­kin­gen, de ter­be­schik­king­stel­ling wegens ont­sten­te­nis van betrek­king (TBSOB) en de reaf­fec­ta­tie in het deel­tijds kunstonderwijs?

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina