Vaste benoeming in een wervingsambt

Een vaste benoeming kent een aantal rechten en plichten toe aan je personeelslid. Bij de toekenning van een vaste benoeming houd je rekening met kandidaten die zich op voorrang kunnen beroepen.

Lees verder

Vacantverklaring in het deeltijds kunstonderwijs

Het college van burgemeester en schepenen kan in principe pas een vaste benoeming uitspreken als het de betrekking correct vacant heeft verklaard en meegedeeld.

Het college moet elk jaar vóór 15 november de betrekkingen die het vacant verklaart, via een bericht openbaar maken en meedelen aan alle personeelsleden van zijn instellingen. Dit gebeurt conform de bepalingen van het arbeidsreglement. Het bericht tot vacantverklaring bevat een duidelijke omschrijving van de aangeboden betrekking en de vorm en termijn waarbinnen moet worden gekandideerd, evenals de voorwaarden voor vaste benoeming. De vorm en termijn moeten zijn vastgelegd na vakbondsonderhandeling, dit kan al in het verleden zijn gebeurd.

Lees verder

Betrekkingen verdelen in het deeltijds kunstonderwijs

Nadat het schoolbestuur de aanwending van het lestijdenpakket heeft vastgesteld, verdeelt het de betrekkingen over de vast benoemde personeelsleden. Dit gebeurt volgens de regels zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling.

Lees verder

Opdracht verschuiven in het deeltijds kunstonderwijs

In het deeltijds kunstonderwijs is het mogelijk om de opdracht van een personeelslid te verschuiven binnen de draagwijdte van zijn vaste benoeming. Het personeelslid moet hiervoor zijn toestemming geven in het begin van het schooljaar.

Lees verder

Onberispelijk gedrag als voorwaarde voor tijdelijke aanstelling en vaste benoeming

Wanneer kan men spreken van onberispelijk gedrag? Moet het uittreksel uit het strafregister volledig blanco zijn? Want als er melding wordt gemaakt van een verkeersboete voor overdreven snelheid? Wat zijn de gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling?

Lees verder

Onverenigbaarheden met een politiek mandaat

Kan iemand van het onderwijspersoneel een politiek mandaat opnemen? Kan een personeelslid dat een terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen heeft opgenomen, een politiek mandaat opnemen in die gemeente waar hij/​zij werkte?

Lees verder

Hetzelfde ambt in het deeltijds kunstonderwijs

Wat wordt bedoeld met hetzelfde ambt’ bij het verdelen van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) en de reaffectatie in het deeltijds kunstonderwijs?

Lees verder