Vacantver­kla­ring in het deel­tijds kunstonderwijs

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en sche­pe­nen kan in prin­ci­pe pas een vas­te benoe­ming uit­spre­ken als het de betrek­king cor­rect vacant heeft ver­klaard en meegedeeld.

Het col­le­ge moet elk jaar vóór 15 novem­ber de betrek­kin­gen die het vacant ver­klaart, via een bericht open­baar maken en mee­de­len aan alle per­so­neels­le­den van zijn instel­lin­gen. Dit gebeurt con­form de bepa­lin­gen van het arbeids­re­gle­ment. Het bericht tot vacantver­kla­ring bevat een dui­de­lij­ke omschrij­ving van de aan­ge­bo­den betrek­king en de vorm en ter­mijn waar­bin­nen moet wor­den gekan­di­deerd, even­als de voor­waar­den voor vas­te benoe­ming. De vorm en ter­mijn moe­ten zijn vast­ge­legd na vak­bonds­on­der­han­de­ling, dit kan al in het ver­le­den zijn gebeurd.

Om bepaal­de inhoud op deze pagi­na te bekij­ken moet je aan­ge­meld zijn in onze ledenzone.

Meld je aan
De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 9 maart 2023.

Heb je een vraag?

Deel­tijds kunstonderwijs

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina