Beoordeling in functie van tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

De beoordeling wordt toegekend door de eerste evaluator van het personeelslid. Die eerste evaluator kan drie vormen van beoordeling hanteren: een positieve beoordeling, een beoordeling met werkpunten of een negatieve beoordeling.

Lees verder

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een wervingsambt (TADD)

Als een personeelslid aan bepaalde voorwaarden voldoet, verwerft hij in een wervingsambt het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD).

Een TADD is een van de voorwaarden voor een vaste benoeming in het onderwijs.

Lees verder

Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een wervingsambt (TABD)

De tijdelijke aanstelling van bepaalde duur is het statuut waarin men start in een wervingsambt. Dit kan een opdracht zijn voor een volledig schooljaar of een deel ervan. Deze aanstelling eindigt ten laatste op 30 juni van het lopende schooljaar. (Uitzondering: voor administratief medewerkers van onderwijsinstellingen, en voor personeelsleden van CLB’s eindigt de aanstelling op 31 augustus)

Lees verder

Korte vervangingen in het basisonderwijs

Hieronder geven wij een basismodel’ dat kan worden in- en aangevuld naar gelang de eigen omstandigheden en behoeften, samen met een toelichting en een model van gemeenteraadsbesluit.

Dit modelconvenant is in eerste instantie bedoeld voor scholengemeenschappen die bestaan uit twee of meer gemeentescholen van verschillende schoolbesturen. Er is dan ook rekening gehouden met de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking.

Het is uiteraard, mits enkele aanpassingen, ook bruikbaar voor scholengemeenschappen die bestaan uit twee of meer gemeentescholen van één schoolbestuur of voor schoolbesturen die op een later moment instappen in een scholengemeenschap.

De andere mogelijke samenwerkingsverbanden, namelijk de samenwerkingsplatforms, zijn cursief vermeld.

Lees verder

Einde tijdelijke aanstelling

Het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs bepaalt dat het schoolbestuur de beëindiging van een tijdelijke aanstelling schriftelijk moet motiveren en meedelen aan het personeelslid. Hieronder vind je de formulieren die je hiervoor kan gebruiken. Er is een formulier om het personeelslid op de hoogte te brengen als het gaat om een beëindiging van rechtswege. We hebben de meest voorkomende situaties opgenomen. Er is ook een afzonderlijk formulier voor het einde van een tijdelijk aanstelling voor bepaalde duur op het einde van het schooljaar. 

Je bezorgt dit formulier aan het personeelslid op papier of per mail. 

Lees verder

Onberispelijk gedrag als voorwaarde voor tijdelijke aanstelling en vaste benoeming

Wanneer kan men spreken van onberispelijk gedrag? Moet het uittreksel uit het strafregister volledig blanco zijn? Want als er melding wordt gemaakt van een verkeersboete voor overdreven snelheid? Wat zijn de gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling?

Lees verder

Onverenigbaarheden met een politiek mandaat

Kan iemand van het onderwijspersoneel een politiek mandaat opnemen? Kan een personeelslid dat een terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen heeft opgenomen, een politiek mandaat opnemen in die gemeente waar hij/​zij werkte?

Lees verder