Wat is de OVSG-toets?

De OVSG-​toets is een door de over­heid geva­li­deer­de toets voor de leer­lin­gen van het zes­de leer­jaar. De toets is methode-​onafhankelijk en is geba­seerd op de leer­plan­nen van OVSG. Elk jaar opnieuw maakt een team van mede­wer­kers een nieu­we toets rond een cen­traal the­ma. Opmer­ke­lijk is dat de OVSG-​toets alle leer­ge­bie­den en domei­nen van de basis­school toetst. Dit gebeurt aan de hand van schrif­te­lij­ke én prak­ti­sche proe­ven. De toets levert aan de scho­len bij­ko­men­de gege­vens voor het output- en leer­lin­gen­dos­sier. Boven­dien is de toets een instru­ment waar­mee scho­len hun onder­wijs­kwa­li­teit kun­nen bewa­ken.

Een ster­ke evolutie

Sinds 1995 ont­werpt en orga­ni­seert onze bege­lei­dings­dienst basis­on­der­wijs een eind­toets voor het zes­de leer­jaar. Sinds de start met 303 scho­len is het aan­tal deel­ne­men­de scho­len in de loop der jaren sterk toe­ge­no­men. In 2022 namen er meer dan 930 scho­len deel en wer­den er onge­veer 28 000 toets­pak­ket­ten besteld. Ook niet-​OVSG-​scholen nemen deel aan de toets. 

Lees alle recente trends en bevindingen

Is de OVSG-toets weten­schap­pe­lijk valide?

De minis­ter gaf aan het Steun­punt Toets­ont­wik­ke­ling en Pei­lings­on­der­zoek van de KU Leu­ven en de Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen de opdracht om na te gaan of de OVSG-toets aan de cri­te­ria van een kwa­li­teits­vol­le toets beant­woordt. Uit het onder­zoek blijkt dat de OVSG-toets een vali­de en kwa­li­teits­vol eva­lu­a­tie-instru­ment is. De vra­gen die gesteld wor­den, zijn vali­de en betrouw­baar. Ook het ont­wik­kel­pro­ces is dege­lijk. Scho­len die nog niet vol­doen aan de ver­plich­ting van een eind­toets, kun­nen in de toe­komst gebruik­ma­ken van de paral­lel­toet­sen van de over­heid, de OVSG-toets of een ande­re geva­li­deer­de toets.

Is de OVSG-toets verplicht?

Elke school is ver­plicht om al zijn leer­lin­gen aan het ein­de van het basis­on­der­wijs te laten deel­ne­men aan geva­li­deer­de toet­sen voor min­stens drie leer­ge­bie­den. Ande­re geva­li­deer­de toet­sen zijn de inter­di­o­ce­sa­ne proe­ven van Katho­liek Onder­wijs Vlaan­de­ren en de paral­lel­toet­sen van pei­lin­gen van het Steun­punt Toets­ont­wik­ke­ling en Peilingen.

Het is nog niet dui­de­lijk of deze ver­plich­ting ver­an­dert als de cen­tra­le toet­sen in wer­king treden. 

Toolkit gevalideerde toetsen basisonderwijs

Leer­ge­bie­den en domei­nen bevraagd bin­nen de OVSG-toets

De OVSG-​toets toetst alle leer­ge­bie­den en domei­nen van de basis­school. Dit gebeurt aan de hand van schrif­te­lij­ke én prak­ti­sche proeven.

Leergebied Domein
Wiskunde Getallenkennis - Cijferen - Meten - Meetkunde - Hoofdrekenen
Nederlands Taalbeschouwing - Luisteren - Schrijven - Lezen - Spreken
Frans Mondelinge interactie - Luisteren - Schrijven - Lezen - Spreken
Wetenschappen & techniek Natuur - Techniek
Mens & Maatschappij Maatschappij - Ruimte - Tijd
Lichamelijke opvoeding
Muzische vorming
ICT
Verkeer (fietsexamen)

Blijft de OVSG-toets bestaan als er cen­tra­le toet­sen komen?

De OVSG-toets toetst com­ple­men­tair de ande­re domei­nen in het cur­ri­cu­lum en dit niet enkel gekop­peld aan eind­ter­men maar ook aan leer­p­lan­doe­len in het zes­de leer­jaar. Ook de prak­ti­sche proe­ven bie­den daar­naast een geïn­te­greer­de alter­na­tie­ve ziens­wij­ze op eva­lu­a­tie van onderwijskwaliteit.

We raden scho­len aan om naast deze ver­plich­te Vlaam­se toets voor twee vak­ken, de rest van het cur­ri­cu­lum ook in kaart te bren­gen en te blij­ven onderzoeken. 

OVSG onder­steunt scho­len die aan de slag gaan met resul­ta­ten uit de cen­tra­le toetsen. 

Alles over de Vlaamse toetsen
Toetswijzer

Wat is de Toetswijzer?

Onze Toets­wij­zer voor de lage­re school biedt leer­krach­ten een wel­ge­ko­men onder­steu­ning bij de samen­stel­ling en kwa­li­teits­be­wa­king van hun toetsen. 

Hij biedt een toets voor elk leer­jaar voor het­zelf­de vak­ge­bied. Deze toet­sen zijn geba­seerd op de eind­ter­men en leer­p­lan­doe­len van OVSG. Door in elk school­jaar een toets af te leg­gen krijg je de moge­lijk­heid om de groei van de school rich­ting de eind­term onder de loep te nemen.

De toets­wij­zer is niet metho­de­ge­bon­den en bestaat uit twee aan elkaar gel­ink­te pro­duc­ten, name­lijk de web­si­te en de ver­za­melk­aft. De web­si­te bevat een ruim en divers aan­bod aan toets­vra­gen: open en geslo­ten vra­gen, prak­ti­sche proe­ven en pen- en papier toet­sen, beeld­vra­gen en meer­keu­ze­vra­gen. De kaft bevat de cor­rec­tie­sleu­tels en instruc­tie­bla­den, didac­ti­sche sug­ges­ties en aan­pak die horen bij de toet­sen op de website.

Bestel de toetswijzer

Heb je een vraag?

Ani­ta Kaufmann
02 506 50 03
Anita Kaufmann

Meer over dit onderwerp

27/06/2022

OVSG-toets bevestigt resultaten internationaal onderzoek

Meer dan 90% van de basis­scho­len in het ste­de­lijk en gemeen­te­lijk onder­wijs namen deze maand deel aan de OVSG-toets. De resul­ta­ten lig­gen in de lijn van inte…

Lees meer
Leerlingen maken digitale toets
14/12/2021

Vlaamse toetsen: benut de expertise die er is

Onder de noe­mer Vlaam­se toet­sen’ wil de Vlaam­se rege­ring op vier momen­ten in de school­loop­baan cen­tra­le toet­sen orga­ni­se­ren. Deze week vindt over dit thema …

Lees meer
17/10/2022

Advies Vlor geeft fundamentele bedenkingen bij Vlaamse toetsen

De Vlaam­se Onder­wijs­raad brengt een advies uit over de Vlaam­se toet­sen, die alle leer­lin­gen op vier momen­ten in hun school­loop­baan van­af 2024 moe­ten afleggen…

Lees meer

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina