Het school­feed­back­rap­port

Het school­feed­back­rap­port biedt geper­so­na­li­seer­de onder­steu­ning bij het lezen en inter­pre­te­ren van eigen resul­ta­ten van de OVSG-toets. Boven­dien helpt het bij de ana­ly­se en omzet­ting van data naar een actie­plan voor de klas­vloer. Door­heen dit pro­ces kun­nen scho­len reke­nen op de bege­lei­ding van hun ankerfiguur.

Stre­ven naar nog meer kwaliteit

De onder­wijs­kwa­li­teit bor­gen en bij­stu­ren is een cen­traal doel van elke school. De pri­o­ri­tei­ten en onder­zoeks­vra­gen van de school kun­nen afge­toetst wor­den op basis van infor­ma­tie­bron­nen. Het school­feed­back­rap­port biedt scho­len een laag­drem­pe­li­ge infor­ma­tie­bron die helpt om ant­woord op de kwa­li­teits­vra­gen te onder­bou­wen: doen we de goe­de din­gen? En doen we die din­gen goed? En hoe weten we dat? Zo kan de school bij­voor­beeld nagaan of er impact is van het nieu­we talen­be­leid, het toe­ne­mend meer­ta­lig school­pu­bliek of van de nieu­we metho­de die ze intro­du­ceer­de voor weten­schap en techniek. 

Na een dui­de­lij­ke ana­ly­se van de resul­ta­ten kan de school data onder­bouw­de ant­woor­den bie­den op de gestel­de onder­zoeks­vra­gen en gepas­te acties ondernemen.

Visual toets

Waar­om een school­feed­back­rap­port aanvragen? 

Uit prak­tijk­on­der­zoek weten we dat scho­len het niet evi­dent vin­den om met de gege­vens uit de toets aan de slag te gaan. De hoe­veel­heid van gege­vens die je krijgt, kan over­wel­di­gen. Dit feed­back­rap­port onder­steunt je in het lezen van de resul­ta­ten en gidst je bij het maken van de ver­taal­slag naar het kwa­li­teits­zorg­be­leid van je school. 

Wat mag je con­creet verwachten?

Het school­feed­back­rap­port ver­trekt van­uit een heli­kop­ter­zicht. Staps­ge­wijs gaan we die­per in op de toets­re­sul­ta­ten van jouw school voor elk van de vier leer­ge­bie­den en domei­nen. Deze resul­ta­ten zet­ten we af tegen de sco­res van ver­ge­lijk­ba­re scho­len of alle scho­len in Vlaan­de­ren die die­zelf­de toets heb­ben afgelegd.

De inter­ac­tie­ve gra­fie­ken in dit rap­port wor­den ver­ge­zeld van een begrijp­ba­re ver­ta­ling, die je steeds met een klik op de knop kan uit­brei­den met sta­tis­ti­sche ver­kla­rin­gen. Die ver­kla­rin­gen zijn weten­schap­pe­lijk onder­bouwd. Daar­bo­ven­op geven we ook richt­vra­gen mee om als school een ver­kla­ring te zoe­ken voor deze resul­ta­ten. Tot slot heb je de moge­lijk­heid om zelf aan­te­ke­nin­gen in het rap­port aan te brengen.

Dit is een zeer waar­de­vol rap­port dat een plek zal vin­den in ons out­put­dos­sier. Onze goe­de resul­ta­ten bespre­ken we in de per­so­neels­ver­ga­de­ring als een trot­s­mo­ment’. Over het min­de­re resul­taat voor lezen gaan we samen met alle team­le­den reflecteren.
Erva­rin­gen van een gebruiker

OVSG biedt bege­lei­ding en professionalisering

Jouw peda­go­gisch advi­seur zal met jou aan de hand van dit school­feed­back­rap­port de cyclus van het OVSG-kwa­li­teits­ka­der staps­ge­wijs door­lo­pen en onder­steu­nen bij ver­schil­len­de stap­pen in het pro­ces. Zowel bij het lezen en inter­pre­te­ren van dit rap­port, als bij het com­bi­ne­ren en ver­za­me­len van onder­steu­nen­de infor­ma­tie­bron­nen en het for­mu­le­ren van pri­o­ri­tei­ten en acties bin­nen jul­lie kwa­li­teits­zorg­pro­ces. Door de per­soon­lij­ke opvol­ging van je advi­seur kan hij/​zij deze infor­ma­tie ook mee een plaats geven bin­nen jul­lie bre­der schoolverhaal.

Naast de resul­ta­ten van toet­sen zoals de OVSG-toets beschik­ken scho­len over steeds meer infor­ma­tie­bron­nen die ze kun­nen benut­ten om geïn­for­meer­de beslis­sin­gen te nemen om zo het leren van leer­lin­gen te ver­ster­ken. Omgaan met een gro­te hoe­veel­heid van com­plexe infor­ma­tie­bron­nen is een uit­da­ging, net zoals het goed lezen van gra­fie­ken en ande­re gege­vens­sets. We bie­den hier­op een ant­woord met een spe­ci­fiek pro­fes­si­o­na­li­se­rings­aan­bod over het wer­ken met data.

Bekijk onze smaakmakers en thematrajecten over datageletterdheid
Bij een min­der goed resul­taat had­den we het wat las­tig om te rela­ti­ve­ren. Dank­zij onze bege­lei­der kon­den we de cij­fers rela­ti­ve­ren gezien onze beperk­te test­groep. Zij hielp ons om resul­ta­ten uit de OVSG-toets mee te nemen in de kwaliteitsoefening.
Erva­rin­gen van een gebruiker

Heb je een vraag?

Ani­ta Kaufmann
02 506 50 03
Anita Kaufmann

Meer over dit onderwerp

Digitale toets GBS Ottenburg
18/06/2021

Aan de slag met OVSG-toets dankzij schoolfeedbackrapport

De OVSG-toets biedt elk jaar een rijk­dom van data aan de deel­ne­men­de basis­scho­len. Toch is het voor school­teams niet evi­dent om op basis van die gege­vens zin…

Lees meer

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina