Maak werk van onder­wijs­kwa­li­teit met de OVSG-toets

Door de com­bi­na­tie van resul­ta­ten uit ana­ly­se-instru­men­ten zoals de pun­ten­mo­du­le, kwa­li­teits­vol­le ana­ly­ses en het school­feed­back­rap­port met per­soon­lij­ke bege­lei­ding rei­ken we kwan­ti­ta­tie­ve infor­ma­tie en kwa­li­ta­tie­ve onder­steu­ning aan. Hier­mee wil­len we scho­len inspi­re­ren om aan te slag te gaan van­uit onder­bouw­de data als aan­vul­ling op de rij­ke infor­ma­tie uit de dage­lijk­se prak­tijk. Om doel­ge­richt aan inter­ne kwa­li­teits­zorg te wer­ken van­uit de wijs­heid van de eigen prak­tijk.

Hoe hel­pen we scho­len omgaan met de resultaten?

Onze peda­go­gi­sche bege­lei­dings­dienst geeft scho­len sti­mu­li en rug­gen­steun bij het pro­ces van het omzet­ten van de resul­ta­ten naar kwa­li­teit. Dit pro­ces bestaat uit vijf stap­pen en voor elke stap biedt OVSG onder­steu­ning. De vijf stap­pen zijn heel her­ken­baar voor ieder­een die werkt aan kwa­li­teits­zorg. Toch is stap 4 ver­die­pen in wat werkt’ rela­tief nieuw. Dat heeft te maken met de kloof tus­sen inzich­ten uit onder­zoek ener­zijds en de dage­lijk­se prak­tijk ander­zijds. Inzich­ten over effec­tie­ve didac­tiek of inter­ven­ties zijn vaak onvol­doen­de bekend en gekend op de school­vloer. Via reviews (een arti­kel dat de stand van zaken bin­nen een bepaald vak­ge­bied samen­vat) is er noch­tans heel wat know­how beschik­baar. Hier maakt de bege­lei­dings­dienst hét ver­schil: ze kan de inzich­ten uit onder­zoek delen en scho­len hel­pen om die inzich­ten om te zet­ten naar de con­cre­te praktijk.

Stap 1: de leerlingen breed evalueren OVSG biedt jaarlijks betrouwbare en valide toetsen aan.
Stap 2: de resultaten analyseren OVSG biedt ondersteunende materialen aan om zowel kwantitatief (in cijfers) als kwalitatief (diepgaand op inhoud) analyses te maken.
Stap 3: met je team vanuit de analyses overleggen en keuzes maken OVSG ondersteunt op vraag dit overleg.
Stap 4: zich verdiepen in 'wat werkt?' OVSG biedt vorming en begeleiding aan over 'wat werkt'. De stafdienst kwaliteitszorg en innovatie en de pedagogisch begeleiders van OVSG volgen inzichten uit onderzoek en de vakliteratuur nauwgezet op.
Stap 5: aan de slag met de inzichten, evalueren op korte en lange termijn OVSG ondersteunt de school op vraag.
OVSG biedt jaarlijks een nieuwe toets en nieuwe materialen ter ondersteuning aan.

School­feed­back­rap­port

Het school­feed­back­rap­port biedt geper­so­na­li­seer­de onder­steu­ning bij het lezen en inter­pre­te­ren van eigen resul­ta­ten van de OVSG-toets. Boven­dien helpt het bij de ana­ly­se en omzet­ting van data naar een actie­plan voor de klas­vloer. Door­heen dit pro­ces kun­nen scho­len reke­nen op de bege­lei­ding van hun ankerfiguur.

Ste­de­lij­ke en gemeen­te­lij­ke scho­len die deel­ne­men aan (mini­mum twee onder­de­len van) de OVSG-toets, kun­nen het school­feed­back­rap­port bestel­len. Met het school­feed­back­rap­port haal je meer uit je resul­ta­ten en krijg je feed­back en inter­pre­ta­tie op maat van jouw school. Het rap­port wordt geschre­ven in samen­wer­king met jouw peda­go­gisch advi­seur en is beschik­baar tegen de herfst­va­kan­tie. In de loop van het eer­ste tri­mes­ter neemt je anker con­tact op om het rap­port toe te lich­ten aan jou en je team. Daar­naast kan het rap­port bij de bege­lei­ding van de school ver­der gebruikt wor­den bij het opstel­len van acties.

Meer informatie over het schoolfeedbackrapport

SES-refe­ren­tie­groe­pen

SES-refe­ren­tie­groe­pen tonen een inde­ling van scho­len geba­seerd op de soci­aal-eco­no­mi­sche sta­tus van leer­lin­gen. Ze laten scho­len toe om gericht te ver­ge­lij­ken met ande­re scholen.

De toe­wij­zing van scho­len aan die SES-groe­pen gebeurt op basis van drie cri­te­ria:

  1. het aan­tal leer­lin­gen dat thuis met het gezin geen Neder­lands praten
  2. het aan­tal leer­lin­gen met een moe­der die geen diplo­ma of getuig­schrift van het hoger secun­dair onder­wijs heeft 
  3. het aan­tal leer­lin­gen dat een stu­die­toe­la­ge krijgt

Deze cij­fers zijn per school beschik­baar van­uit het depar­te­ment onderwijs.

Pun­ten­mo­du­le

In de pun­ten­mo­du­le vind je voor alle domei­nen en leer­ge­bie­den de resul­ta­ten van jouw school.

Hier kan je je school­re­sul­ta­ten door­heen de jaren ver­ge­lij­ken met het Vlaam­se gemid­del­de, het net­ge­mid­del­de en het gemid­del­de van de SES-refe­ren­tie­groep waar jouw school toe behoort. Zo krijg je een idee van hoe de sco­re van dit jaar zich ver­houdt ten opzich­te van de eer­de­re resul­ta­ten bin­nen het domein.

  • Puntenmodule grafiek 1
  • Puntenmodule grafiek 2

Kwa­li­teits­vol­le analyses

Met de kwa­li­teits­vol­le ana­ly­ses kan je de afzon­der­lij­ke vra­gen en gel­ink­te eind­ter­men spe­ci­fie­ker bekij­ken, zowel voor de leer­p­lan­doe­len als de doe­len­boek­doe­len. Per toets vind je een uit­een­zet­ting van elke vraag en de manier waar­op Vlaan­de­ren antwoordde.

Je kan reflec­te­ren over het resul­taat van jouw school in ver­ge­lij­king met de Vlaam­se gege­vens. Zo iden­ti­fi­ceer je suc­ces­fac­to­ren of moeilijkheden.

Direc­teur Miek Van Eynd­ho­ven ver­telt hoe de peda­go­gisch advi­seur van OVSG de kwa­li­teits­wer­king onder­steunt in De Ver­re­kij­ker in Weelde.

We zijn als als school heel sterk in bewe­ging en het cij­fer­ma­te­ri­aal geeft ons het gevoel dat we in de juis­te rich­ting bewegen.
Miek Van Eyndhoven

Heb je een vraag?

Ani­ta Kaufmann
02 506 50 03
Anita Kaufmann

Meer over dit onderwerp

OVSG toets sint jans molenbeek
17/12/2018

Werk maken van onderwijskwaliteit met de OVSG-toets

Het niveau voor Frans gaat ach­ter­uit, ze kun­nen niet meer begrij­pend lezen … De media wis­ten de alarm­bel­len te vin­den de voor­bije maan­den. Vlaam­se scho­len st…

Lees meer
Digitale toets GBS Ottenburg
18/06/2021

Aan de slag met OVSG-toets dankzij schoolfeedbackrapport

De OVSG-toets biedt elk jaar een rijk­dom van data aan de deel­ne­men­de basis­scho­len. Toch is het voor school­teams niet evi­dent om op basis van die gege­vens zin…

Lees meer
09/06/2022

OVSG-toets geeft totaalbeeld kwaliteit van basisonderwijs

Tus­sen 7 en 24 juni leg­gen 27 754 leer­lin­gen uit de zes­de klas van het basis­on­der­wijs de OVSG-toets af. De OVSG-toets staat garant voor een bre­de eva­lu­a­tie v…

Lees meer

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina