Maak werk van onderwijskwaliteit met de OVSG-toets

Door de combinatie van resultaten uit analyse-instrumenten zoals de puntenmodule, kwaliteitsvolle analyses en het schoolfeedbackrapport met persoonlijke begeleiding reiken we kwantitatieve informatie en kwalitatieve ondersteuning aan. Hiermee willen we scholen inspireren om aan te slag te gaan vanuit onderbouwde data als aanvulling op de rijke informatie uit de dagelijkse praktijk. Om doelgericht aan interne kwaliteitszorg te werken vanuit de wijsheid van de eigen praktijk.

Hoe helpen we scholen omgaan met de resultaten?

Onze pedagogische begeleidingsdienst geeft scholen stimuli en ruggensteun bij het proces van het omzetten van de resultaten naar kwaliteit. Dit proces bestaat uit vijf stappen en voor elke stap biedt OVSG ondersteuning. De vijf stappen zijn heel herkenbaar voor iedereen die werkt aan kwaliteitszorg. Toch is stap 4 verdiepen in wat werkt’ relatief nieuw. Dat heeft te maken met de kloof tussen inzichten uit onderzoek enerzijds en de dagelijkse praktijk anderzijds. Inzichten over effectieve didactiek of interventies zijn vaak onvoldoende bekend en gekend op de schoolvloer. Via reviews (een artikel dat de stand van zaken binnen een bepaald vakgebied samenvat) is er nochtans heel wat knowhow beschikbaar. Hier maakt de begeleidingsdienst hét verschil: ze kan de inzichten uit onderzoek delen en scholen helpen om die inzichten om te zetten naar de concrete praktijk.

Stap 1: de leerlingen breed evalueren OVSG biedt jaarlijks betrouwbare en valide toetsen aan.
Stap 2: de resultaten analyseren OVSG biedt ondersteunende materialen aan om zowel kwantitatief (in cijfers) als kwalitatief (diepgaand op inhoud) analyses te maken.
Stap 3: met je team vanuit de analyses overleggen en keuzes maken OVSG ondersteunt op vraag dit overleg.
Stap 4: zich verdiepen in 'wat werkt?' OVSG biedt vorming en begeleiding aan over 'wat werkt'. De stafdienst kwaliteitszorg en innovatie en de pedagogisch begeleiders van OVSG volgen inzichten uit onderzoek en de vakliteratuur nauwgezet op.
Stap 5: aan de slag met de inzichten, evalueren op korte en lange termijn OVSG ondersteunt de school op vraag.
OVSG biedt jaarlijks een nieuwe toets en nieuwe materialen ter ondersteuning aan.

Schoolfeedbackrapport

Het school­feed­back­rap­port biedt geper­so­na­li­seer­de onder­steu­ning bij het lezen en inter­pre­te­ren van eigen resul­ta­ten van de OVSG-toets. Boven­dien helpt het bij de ana­ly­se en omzet­ting van data naar een actie­plan voor de klas­vloer. Door­heen dit pro­ces kun­nen scho­len reke­nen op de bege­lei­ding van hun ankerfiguur.

Stedelijke en gemeentelijke scholen die deelnemen aan de digitale OVSG-toets, kunnen het schoolfeedbackrapport bestellen. Met het schoolfeedbackrapport haal je meer uit je resultaten en krijg je feedback en interpretatie op maat van jouw school. Het rapport wordt geschreven in samenwerking met jouw pedagogisch adviseur en is beschikbaar tegen de herfstvakantie. In de loop van het eerste trimester neemt je anker contact op om het rapport toe te lichten aan jou en je team. Daarnaast kan het rapport bij de begeleiding van de school verder gebruikt worden bij het opstellen van acties.

Meer informatie over het schoolfeedbackrapport

SES-referentiegroepen

SES-referentiegroepen tonen een indeling van scholen gebaseerd op de sociaal-economische status van leerlingen. Ze laten scholen toe om gericht te vergelijken met andere scholen.

De toewijzing van scholen aan die SES-groepen gebeurt op basis van drie criteria:

  1. het aantal leerlingen dat thuis met het gezin geen Nederlands praten
  2. het aantal leerlingen met een moeder die geen diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs heeft 
  3. het aantal leerlingen dat een studietoelage krijgt

Deze cijfers zijn per school beschikbaar vanuit het departement onderwijs.

Puntenmodule

In de puntenmodule vind je voor alle domeinen en leergebieden de resultaten van jouw school.

Hier kan je je schoolresultaten doorheen de jaren vergelijken met het Vlaamse gemiddelde, het netgemiddelde en het gemiddelde van de SES-referentiegroep waar jouw school toe behoort. Zo krijg je een idee van hoe de score van dit jaar zich verhoudt ten opzichte van de eerdere resultaten binnen het domein.

  • Puntenmodule grafiek 1
  • Puntenmodule grafiek 2

Kwaliteitsvolle analyses

Met de kwaliteitsvolle analyses kan je de afzonderlijke vragen en gelinkte eindtermen specifieker bekijken, zowel voor de leerplandoelen als de doelenboekdoelen. Per toets vind je een uiteenzetting van elke vraag en de manier waarop Vlaanderen antwoordde.

Je kan reflecteren over het resultaat van jouw school in vergelijking met de Vlaamse gegevens. Zo identificeer je succesfactoren of moeilijkheden.

Directeur Miek Van Eyndhoven vertelt hoe de pedagogisch adviseur van OVSG de kwaliteitswerking ondersteunt in De Verrekijker in Weelde.

We zijn als als school heel sterk in beweging en het cijfermateriaal geeft ons het gevoel dat we in de juiste richting bewegen.
Miek Van Eyndhoven

Heb je een vraag?

Anita Kaufmann
02 506 50 03
Anita Kaufmann

Meer over dit onderwerp

OVSG toets sint jans molenbeek
17/12/2018

Werk maken van onderwijskwaliteit met de OVSG-toets

Het niveau voor Frans gaat achteruit, ze kunnen niet meer begrijpend lezen … De media wisten de alarmbellen te vinden de voorbije maanden. Vlaamse scholen st…

Lees meer
Digitale toets GBS Ottenburg
18/06/2021

Aan de slag met OVSG-toets dankzij schoolfeedbackrapport

De OVSG-toets biedt elk jaar een rijkdom van data aan de deelnemende basisscholen. Toch is het voor schoolteams niet evident om op basis van die gegevens zin…

Lees meer
09/06/2022

OVSG-toets geeft totaalbeeld kwaliteit van basisonderwijs

Tussen 7 en 24 juni leggen 27 754 leerlingen uit de zesde klas van het basisonderwijs de OVSG-toets af. De OVSG-toets staat garant voor een brede evaluatie v…

Lees meer

Verdiep je verder