De Verdieping Onderwijs 75 © CVO De Verdieping

De vier peda­go­gi­sche bege­lei­dings­dien­sten GO!, OVSG, POV, Katho­liek Onder­wijs Vlaan­de­ren en Ligo werken samen om de centra voor volwassenenonderwijs optimaal te ondersteunen.

Leerplannen

De leer­plan­nen voor het vol­was­se­nen­on­der­wijs wor­den samen ont­wik­keld door de 4 peda­go­gi­sche bege­lei­dings­dien­sten van OVSG, GO!, Pro­vin­ci­aal Onder­wijs Vlaan­de­ren, Katho­liek Onder­wijs Vlaan­de­ren en Ligo.

Lees verder

Deelnemen aan lerende netwerken

De bege­lei­dings­dien­sten van OVSG, GO!, Katho­liek Onder­wijs Vlaan­de­ren en Pro­vin­ci­aal Onder­wijs Vlaan­de­ren bun­de­len dan ook de krach­ten om zo samen, neto­ver­schrij­dend en Vlaan­de­ren­breed acties en pro­jec­ten uit te rol­len. Ook Ligo, de vroe­ge­re cen­tra voor basis­edu­ca­tie, werkt voor bepaal­de the­ma’s met ons mee.

Lees verder

Vrijstellingen en erkenning van verworven competenties

Men­sen leren niet alleen op de school­ban­ken, maar ver­wer­ven ook com­pe­ten­ties bij het uit­oe­fe­nen van hun job of vrij­wil­li­gers­werk, hun hob­by­’s of door zelf­stu­die. Die com­pe­ten­ties kun­nen ook geva­li­deerd en gecer­ti­fi­ceerd worden.

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina