Hand­boek screenen

Als leer­kracht bouw je je leer­stof van­uit het leer­plan op. Hand­boe­ken en de daar­bij horen­de hulp­mid­de­len kun­nen je daar­in onder­steu­nen. Ga bij je keu­ze voor een bepaald hand­boek steeds na of het leer­plan dat als basis voor het werk werd gebruikt vol­le­dig, even­wich­tig en samen­han­gend wordt afge­dekt, en het hand­boek oog heeft voor de ver­schil­len­de beheersingsniveaus.

Het beoor­de­len van hand­boe­ken is een arbeids­in­ten­sie­ve aan­ge­le­gen­heid en vergt dus heel wat uren werk. Check in team­ver­band of de in het werk gebruik­te didac­ti­sche metho­des stro­ken met je klas­ei­gen aan­pak. Gebruik daar­voor een geza­men­lijk opge­stel­de lijst met criteria.

Posi­tie­ve effecten

 • Pro­fes­si­o­na­li­se­ring van het leerkrachtenteam
 • Effi­ci­ënt en doel­ge­richt lesgeven
 • De leer­om­ge­ving zoda­nig orga­ni­se­ren dat alle leer­lin­gen opti­ma­le kan­sen krij­gen om de leer­doe­len te bereiken

Aan­dachts­pun­ten

Hand­boe­ken beoor­de­len is arbeids­in­ten­sief en vraagt een goe­de orga­ni­sa­tie en samen­wer­king van het leerkrachtenteam.

Weten­schap­pe­lijk onderzoek

 • Ver­munt en Ver­loop (1999) – de kwa­li­teit van leer­ac­ti­vi­tei­ten die de leren­de stelt, bepa­len in gro­te mate zijn onder­wijs­uit­kom­sten.
 • Stan­daert et al. (2009) – het gaat niet om het bes­te medi­um maar om het bes­te medi­um voor een spe­ci­fiek doel met een spe­ci­fie­ke leer­in­houd en voor een bepaald type lerenden.
 • Bel­lens en De Frai­ne (2012) – het door­dacht aan­wen­den van hulp­mid­de­len die het instruc­tie- en leer­pro­ces effi­ci­ënt onder­steu­nen, is belangrijk.
 • Ver­schil­len­de didac­ti­sche model­len (bij­voor­beeld model van Van Gel­der et al. De Cor­te, Geer­ligs, Lager­weij, Peters en Van­den­berg­he en Val­c­ke, 2010) bena­druk­ken de onder­lin­ge rela­tie en het cycli­sche karak­ter tus­sen de ver­schil­len­de didac­ti­sche com­po­nen­ten – doel­stel­lin­gen, begin­si­tu­a­tie, leer­stof of leer­in­houd, didac­ti­sche werk­vor­men in rela­tie tot leer­ac­ti­vi­tei­ten, onder­wijs- en leer­mid­de­len en bepa­ling van resultaten.

Eind­ter­men

Je kan de eind­ter­men voor de digi­ta­le com­pe­ten­ties raad­ple­gen op de web­si­te onder­wijs­doe­len.

Belang­rijk voor de eer­ste graad is dat er naast eind­ter­men voor de A-stroom en de B-stroom ook eind­ter­men basis­ge­let­terd­heid zijn, en dat voor vier domeinen.

 • Neder­lands
 • Wis­kun­de, natuur­we­ten­schap­pen, tech­no­lo­gie en STEM
 • Digi­ta­le geletterdheid
 • Finan­ci­ë­le geletterdheid.

Deze basis­ge­let­terd­heids­doe­len moe­ten niet alleen haal­baar zijn voor het groot­ste deel van de leer­lin­gen, maar door elke indi­vi­du­e­le leer­ling bereikt worden.

Heb je een vraag?

Basis­on­der­wijs en secun­dair onderwijs
02 506 50 37

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina