Net­werk imple­men­ta­tie Leer Lokaal

De peda­go­gi­sche bege­lei­ding van OVSG orga­ni­seert tus­sen maart en juni 2023 drie net­werk­ses­sies met de basis­scho­len zodat ze een imple­men­ta­tie­plan op maat van hun eigen school kun­nen maken.

  • Ses­sie 1 gaat over onder­wijs­i­de­o­lo­gie­ën en leer­plan­nen. De deel­ne­mers maken ken­nis met de leer­ge­bie­den en thema’s bin­nen Leer Lokaal.
  • In ses­sie 2 dui­ken we con­creet in Leer Lokaal en bekij­ken de struc­tuur. Hoe gaan we om met onder­wijs­tijd en les­sen­roos­ters? Wat zijn de moge­lijk­he­den om Leer Lokaal te implementeren?
  • In ses­sie 3 gaan we in op pro­fes­si­o­na­li­se­ring, geïn­te­greerd wer­ken en komen we tot een kwa­li­teits­vol implementatieplan. 

Als je een nieuw leer­plan invoert, maak je een dui­de­lij­ke school­jaar­plan­ning. OVSG ont­wik­kel­de een han­di­ge tijd­lijn en een lijst met voor­beel­den van acties, pro­fes­si­o­na­li­se­ring, bezoe­ken etc. die je op een stic­ker­vel kunt afdrukken.

Heb je een vraag?

Ani­ta Kaufmann
02 506 50 03
Anita Kaufmann

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina