Handelingsplanmatig werken in het buitengewoon onderwijs

In het buitengewoon onderwijs staat de cyclus van handelingsplanning centraal. De vijf fasen ondersteunen de praktijk om te komen tot kwaliteitsvol onderwijs op maat van de leerling.

Cyclys handelingsplanning

Cyclus handelingsplanmatig werken

Fase 1: Beginsituatie bepalen - Beeldvorming van de groep/​de leerling

 • Ontwikkeling in kaart brengen
  • Leerontwikkeling
  • Communicatieve ontwikkeling
  • Werkhouding en taakgedrag
  • Cognitief functioneren
  • Sociaal-emotionele en gedragsmatige ontwikkeling
  • Lichamelijk, zintuiglijke en motorische ontwikkeling
 • Relevante gegevens verzamelen: verslaggeving, gesprekken en observatie
 • Aandacht voor het positieve!
 • Onderwijsloopbaanperspectief
 • Zorgfocus

Fase 2: Doelen selecteren - Welke doelen selecteren we en streven we na voor deze groep/​dit kind in dit leer- of ontwikkelingsgebied?

 • Selecteer een beperkt aantal doelen.
 • Ontwikkelingsgericht: ook gericht op zelfstandigheid en maatschappelijk functioneren.
 • Bespreek de doelen met alle betrokkenen.
 • Hoe zullen de geselecteerde doelen geëvalueerd worden?

Inspiratie voor doelenselectie

OVSG werkte Leer Lokaal uit, een leerplan voor de hele (buitengewone) basisschool. Het leerplan sluit aan op de doelen van het secundair onderwijs. Het bevat een basisleerlijn, ondersteunende doelen, verdiepende doelen en uitbreidingsdoelen. (Enkel toegankelijk voor OVSG-leden)

Leer Lokaal is niet alleen geconcordeerd met de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basisonderwijs, maar ook met de ontwikkelingsdoelen uit het buitengewoon basisonderwijs. Lees de visie voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum.

Op de website onderwijsdoelen vind je alle doelen die de overheid vastlegt voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en hoger onderwijs.

Fase 3 Voorbereidingsfase

Fase 3: Voorbereidingsfase

 • Planning en organisatie
  • Aanbod/​aanpak: werkvormen, organisatievormen
  • Gebruik van leerlijnen, leerplannen
  • Gebruik van materialen, instrumenten, methoden,…
 • Strategie bepalen
  • Wie doet wat wanneer? Integratie paramedici, ambulante leerkracht…
  • Hoe gaan we evalueren?

Fase 4: Uitvoeringsfase

 • Efficiënt en effectief organiseren van onderwijsaanbod
 • Optimale samenwerking
 • Samenhang (overzicht bewaren)
 • Gelijkgericht evalueren over de realisatie van de doelen
 • Krachtige leeromgevingen
Evaluatie

Fase 5: Evaluatiefase

 • Evalueer de geformuleerde doelen.
 • Kijk breed naar het leren en de ontwikkeling van de leerling.
 • Zorg voor een duidelijke rapportering naar alle betrokkenen (kind, ouders, leerkrachten…).
 • Bekijk of de evaluatie voldoende informatie biedt om een nieuwe cyclus op te starten.
 • Evalueer het proces dat de school heeft doorlopen. (Zijn we tevreden over hoe we gewerkt hebben? Moeten we nog iets veranderen aan onze werkwijze?)

Paden in het doelenoerwoud

Paden in doelenoerwoud Bu Ba O

Heb je een vraag?

Friedl Tuyttens
02 506 50 28
Friedl Tuyttens

Verdiep je verder