Zittenblijven in het basisonderwijs

In Vlaanderen is zittenblijven één van de opties wanneer een leerling op het einde van het schooljaar onvoldoende beantwoordt aan de vooropgestelde eisen. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat zittenblijven niet altijd effectief is, maar afschaffen is ook niet zinvol. Omwille van wat wetenschappelijk onderzoek aangeeft en de mindshift naar meer leerlinggericht onderwijs, is het wenselijk om voor iedere leerling die onvoldoende behaalt de optie zittenblijven kritisch te bekijken en na te gaan of er geen andere aanpak is die meer geschikt is.

Domein leerlingenbegeleiding onderwijsloopbaan

In deze tekst wordt achtereenvolgens stilgestaan bij de aanpak die de school kan hanteren om met zittenblijven op beleidsniveau om te gaan en de aanpak van de klassenraad om tot besluitvorming over zittenblijven te komen.

In bijlage 1 Vragen om tot beleid over zittenblijven te komen’ worden een aantal vragen geformuleerd die scholen kunnen ondersteunen bij het onderzoeken van hun zittenblijvenbeleid.

Bijlage 2 bevat een leidraad voor de klassenraad om scholen te helpen na overleg met diverse actoren te komen tot een weloverwogen besluit tot doorstromen of zittenblijven te komen.

Verdiep je verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina