Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

Donderdag 29 september in Huis Madou: dé ontmoetingsdag DKO voor schoolbesturen en directies

Programma:
- de nieuwe regelgeving;
- de doorlichtingen door de Vlaamse onderwijsinspectie;
- de gewijzigde aanpak van de pedagogische begeleidingsdienst volgens de nieuwe decretale kerntaken.

Infosessies over pedagogisch-didactische items: professionalisering, digitale didactiek, leerlingenbegeleiding en zorg, evaluatie van het niveaudecreet DKO, APP en datageletterdheid.
Schrijf je hier in tot 28 september!

 

Symposium ‘Wie niet leest …’

Samen met de Nederlandse collega's van VOS-ABB organiseren we op 21 november een congres met de beroemde schrijver Jan Terlouw (Koning van Katoren en Oorlogswinter).

Verder zijn er wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte sessies met prof. Thoni Houtveen, Iene Bocken en Sarah Beyens van Leerkracht Leeskracht. Je verneemt ook hoe bibliotheken samenwerken met onderwijs via een Vlaamse en een Nederlandse getuigenis. De locatie is bijzonder: in het Onderwijsmuseum in Dordrecht vindt een tentoonstelling plaats over lezen en leesplezier.

Schrijf je hier in!

05/5 Kortere zomervakantie niet nodig, zeggen directeurs

Meer dan 6 op de 10 directeurs van OVSG-scholen en academies vinden het niet nodig dat de zomervakantie korter wordt.. De belangrijkste redenen zijn de vrees voor tijdsgebrek (76%) om het schooljaar af te ronden en het nieuwe voor te bereiden en het welbevinden van het personeel (58%).  

03/5 Scholen kunnen werk maken van sterker personeelsbeleid

Minister Weyts geeft scholen de ruimte om te experimenteren met nieuwe ideeën die het lerarentekort tegen moeten gaan. OVSG is tevreden dat het in proeftuinen mogelijk wordt om zij-instromers te laten proeven van het mooie beroep van leerkracht. Dat was ook een van de voorstellen die OVSG deed in het najaar met een menukaart van voorstellen om het lerarentekort aan te pakken.

21/4 Opnieuw live OVSG-congres schoolbesturen op 9 mei

Na twee digitale edities kunnen bestuurders, directies en onderwijsprofessionals elkaar opnieuw live ontmoeten op het congres voor schoolbesturen onder het motto ‘Onderwijs, sleutel voor een integraal lokaal beleid’. In Huis Madou staan we op 9 mei (van 9 tot 16 uur) stil bij de actuele beleidsdossiers en vervolgens zijn er inspirerende sessies (met o.a. Claude Croes, burgemeester van Deerlijk, Ans Persoons, schepen in Brussel en VVSG).

30/3 Flexibel extra capaciteit creëren voor leerlingen uit Oekraïne

Heel wat scholen ontvangen al leerlingen uit Oekraïne en we verwachten er nog meer. Om de regelgeving rond o.a. inschrijving, omkadering en infrastructuur te vereenvoudigen en extra middelen toe te kennen, zit een eerste nooddecreet in de pijplijn. De voorstellen zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering (waarschijnlijk op 1 april). Na goedkeuring door de Vlaamse Regering zal het decreet na de paasvakantie voorgelegd worden aan het Vlaams parlement. De Vlaamse Regering wil het voor besturen en scholen zo flexibel mogelijk maken om tijdelijke vestigingsplaatsen in te richten. Daarvoor kan een bestuur gebruik maken van bv. lokalen in de academie, eventueel ook in een naburige gemeente. Huursubsidies en subsidies voor de inrichting moeten dit vlot mogelijk maken. Ook op het vlak van personeel en inschrijvingen wil men vooral soepel kunnen werken.

15/3 Extra maatregelen voor kinderen en jongeren uit Oekraïne

Om leerlingen uit Oekraïne op te vangen in onze scholen stelt de Vlaamse regering een aantal maatregelen voor. Op dit ogenblik beschikt OVSG nog niet over meer gedetailleerde info. We hopen tegen het einde van de week meer te weten en houden jullie op de hoogte. De aangekondigde maatregelen voor de verschillende aspecten van onderwijs lees je hier.

09/3 OVSG vraagt flexibele aanpak voor leerlingen uit Oekraïne

Verspreid over Vlaanderen en Brussel komen kinderen uit Oekraïne aan die recht hebben op onderwijs. Onze besturen en scholen worden daar nu al mee geconfronteerd en de vraag zal nog toenemen. OVSG vraagt flexibiliteit, regelluwte en een aanpak voor de korte en de lange termijn.

08/3 Geïntegreerd leerplan basisschool vanaf 1 september 2023

De pedagogische begeleiding van OVSG werkt aan een geïntegreerd leerplan voor de hele (buitengewone) basisschool. De huidige leerplannen dateren al van 1998 en 2010, tijd dus voor vernieuwing. Het leerplan zal beter aansluiten op de doelen van het secundair onderwijs. Het bevat een basisleerlijn, ondersteunende doelen, verdiepende doelen en uitbreidingsdoelen. Het steekt in een digitaal jasje en is vrij beschikbaar. Tijdens de OVSG ontmoetingsdagen in maart krijgen directies basisonderwijs een eerste toelichting. We informeren jullie ook verder via al onze kanalen over het proces.

17/2 Licht herstel leerlingencijfers DKO na daling door corona

Zaterdag 19 februari is de Dag van de Academies, een feestelijke open dag voor alle academies in het deeltijds kunstonderwijs en hun leerlingen. Na een jaar van dalende leerlingencijfers door corona zien we een lichte stijging. Om dit voorzichtig herstel te ondersteunen wil OVSG de toegang tot de academie voor iedereen zo laagdrempelig mogelijk houden en daar ook middelen voor voorzien.   

15/2 Vlaams-Nederlands webinar over lezen en geletterdheid

Op 18 maart kan je gratis het webinar It takes a village to raise a child – samen werken aan geletterdheid bijwonen. Dit internationale webinar dat OVSG samen met de Nederlandse collega's van VOS/ABB organiseert, is een vervolg op twee eerdere zeer goed bezochte online seminars over dit onderwerp. De centrale vraag is met welke partners scholen kunnen samenwerken om van leesbevordering en geletterdheid een breed maatschappelijk thema te maken.

10/2 OVSG vraagt formeel overleg over centrale toetsen

Het voorbije anderhalf jaar is al veel beslist en er wordt volop ontwikkeld. Toch kwam er nog geen formeel debat en is er nog geen decreet. Omdat OVSG een aantal principiële aspecten wil bespreken, vragen we aan minister Weyts een schoolpactoverleg zodat met onze standpunten rekening wordt gehouden.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs