School­be­stu­ren

Weg­wijs in de onderwijsregelgeving

Je wil, als beleids­on­der­steu­ner of direc­teur, op de hoog­te blij­ven van de actu­e­le onder­wijs­wet­ge­ving, zodat je dit cor­rect kan toe­pas­sen in de dage­lijk­se werking.

Over de opleiding

Als beleids­on­der­steu­ner of direc­teur wil je op de hoog­te zijn van de actu­e­le onder­wijs­wet­ge­ving zodat je ze cor­rect kunt toe­pas­sen in de dage­lijk­se wer­king. Heb je alle moge­lijk­he­den benut? Is jouw inter­pre­ta­tie van de tek­sten cor­rect, zodat je ver­gis­sin­gen kan vermijden? 

Deze cur­sus maakt jou weg­wijs in de belang­rijk­ste aspec­ten uit de regel­ge­ving onder­wijs. Je krijgt hier ook inzicht in de hië­rar­chie van de regel­ge­ving: wet­ten, decre­ten, beslui­ten en omzendbrieven. 

Je leert zoe­ken in en wer­ken met de ver­schil­len­de web­si­tes van de Vlaam­se onder­wijs­wet­ge­ving. Je leert ook rele­van­te docu­men­ten uit de regel­ge­ving han­te­ren. Je legt ver­ban­den tus­sen de ver­schil­len­de tek­sten uit de regelgeving.

Voor wie

Direc­ties
School­be­stuur

Pro­gram­ma

Tij­dens deze vor­ming leer je:

  • Actu­e­le onder­wijs­wet­ge­ving cor­rect toe­pas­sen in de dage­lijk­se werking;
  • Tek­sten cor­rect interpreteren;
  • Goed inzicht krij­gen in de hië­rar­chie van de regelgeving;
  • Zoe­ken in en wer­ken met de ver­schil­len­de web­si­tes van de Vlaam­se onderwijswetgeving;
  • Rele­van­te docu­men­ten uit de regel­ge­ving han­te­ren en ver­ban­den leg­gen tus­sen de ver­schil­len­de tek­sten uit de regelgeving.

Data en locaties Inschrijven en betalen

Sessies
Titel Weg­wijs in de onderwijsregelgeving Locatie en lesgever Interactief webinar
An Jans
Datum en uren donderdag 1 februari 2024
09:00 - 12:00
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief 65 euro
Type Niet-leden Tarief 71,50 euro
Cursuscode

FNWOR A1 ONLINE

SCHRIJF JE IN

Praktisch

Interactief webinar

Data en locaties

Heb je een vraag?

Pau­li­na Prieto
02 506 50 99

Ook interessant voor jou

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina