Nieuw Lager onder­wijs

For­ma­tief han­de­len: eva­lu­e­ren om te leren (ver­die­ping)

For­ma­tief han­de­len gaat over alle acti­vi­tei­ten die de leraar en de leer­lin­gen samen uit­voe­ren om de leer­vor­de­rin­gen in kaart te bren­gen, te ana­ly­se­ren, te inter­pre­te­ren. Deze infor­ma­tie gaan ze nadien gebrui­ken om bete­re beslis­sin­gen te nemen over ver­volgstap­pen. Het biedt leer­lin­gen een goed inzicht in hun eigen leer­pro­ces.

Over de opleiding

Je bouwt ver­der aan het reeds geken­de 5-stap­pen­mo­del.

Voor wie

School­teams die de team­ses­sie For­ma­tief han­de­len - Eva­lu­e­ren om te leren (basis)’ gevolgd hebben. 

Pro­gram­ma

Je reflec­teert op de geleer­de inhou­den van ses­sie 1 en kop­pelt ze aan je klas­prak­tijk.

Je gaat ver­der aan de slag met de prak­tijk­fi­ches.

Je krijgt hand­va­ten voor het geven van effec­tie­ve feedback.


Na deze ver­die­pings­ses­sie is er ook nog een vervolg!

Prijs­in­for­ma­tie

Prijs voor leden Prijs voor niet-leden Sessietijd Cursuscode
645 euro 709,5 euro 3 uur BFOR A2

Vraag hier je team­ses­sie al aan voor het school­jaar 2023-2024.
Tus­sen 4 mei en 5 juni zijn er ver­schil­len­de planda­gen waar­op we de nieu­we aan­vra­gen ver­de­len bin­nen het vor­mings­team. We con­tac­te­ren jou zo snel moge­lijk na de plandagen.

Vraag je teamsessie aan voor 2023-2024

Praktisch

Teamvorming
Bij jou op school tijdens een pedagogische studiedag

Heb je een vraag?

Greet Gul­de­mont
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina