DKO-aanbod van naschoolse activiteiten 

Academies kunnen een belangrijke rol spelen in het kwaliteitsvol aanbod van naschoolse activiteiten. Samenwerken zit in het DNA van de academie, maar door specifieke regelgeving en verwachtingen qua infrastructuur is het aanbieden van deeltijds kunstonderwijs in een leerplichtschool telkens opnieuw maatwerk. Met welke aandachtspunten houd je rekening? 

Elkaar leren kennen en haalbare afspraken maken 

 • Betrek alle partijen en zorg dat iedereen een meerwaarde ziet in de samenwerking. Een schoolbestuur kan een andere visie hebben dan de directeur van de school. 
 • Maak een duidelijk afsprakenkader. Neem de tijd om dit kader grondig en volledig op te maken. 
 • Behandel alle partners gelijkwaardig
 • Maak afspraken over de investeringen. Wie koopt wat aan? Wie kan er gebruik van maken? 
 • Spreek aanspreekpunten af. Wie contacteer je waarvoor? Zorg dat deze contactpersonen gekend zijn bij het personeel, leerlingen en ouders. 
 • Zit regelmatig samen en evalueer: wat gaat goed en wat kan beter? 
 • Deel kalenders en hou rekening met extra events. 

Inhoudelijke voorwaarden 

 • Bekijk de aanwezige infrastructuur en weeg af welk aanbod mogelijk en wenselijk is. 
 • Naschools dko-aanbod is bij voorkeur laagdrempelig. Maak duidelijk wat het aanbod is en wat de verwachtingen zijn. Proeflessen kunnen hierbij helpen. Zo zien ouders en leerlingen de meerwaarde en de zin van het aanbod. 
 • Kunstkuur kan een extra hefboom zijn voor toeleiding naar naschools aanbod. 
 • Faciliteer expertise-uitwisseling tussen dko en leerplicht, ook in overleg rond leerlingen. 
 • Om organisatorische en infrastructurele redenen is er slechts een beperkt naschools aanbod mogelijk. Leerlingen zullen voor andere lessen misschien ook naar een andere vestigingsplaats van de academie moeten gaan. Communiceer dit goed. 
 • Motivatie en engagement bij de leerlingen om dko te willen volgen blijft een basisvoorwaarde. 

Drempels 

 • Vaak is er een beperkte doorstroom wanneer het aanbod stopt in de leerplichtschool en de leerling naar de academie moet’ gaan. 
 • Nieuw dko-aanbod heeft prefinanciering nodig. 
 • De inhoudelijke afstemming en de praktische opvolging vraagt (beleids-)tijd. 
 • De eigenheid en autonomie van dko komt soms in het gedrang (bv. gebouw gesloten op de studiedag van de dagschool). 
 • Het bestaande dko-aanbod kopiëren is niet altijd mogelijk. Organiseer dus een specifiek naschools aanbod met aangepaste en realistische omkadering en regelgeving zoals programmatie- en rationalisatienormen. 

Personeel 

 • De decentralisatie van het aanbod heeft impact op de inzetbaarheid (en verplaatsing) van het personeel. De leerkracht zal niet altijd al de uren in zo’n samenwerking kunnen presteren, en dus ook verplaatsingen naar de academie moeten maken. 
 • Het gevoel van betrokkenheid bij de academie hoog houden wanneer een leerkracht alleen in een vestigingsplaats zit, is heel belangrijk. De leerkracht zal waarschijnlijk ook zelfstandig moeten communiceren met de leerplichtschool. Je hebt hiervoor sterk personeel nodig! 
 • Het personeel zal sterk geprofessionaliseerd moeten worden. De specifieke leerlingcontext (leervraag, diversiteit,…) vormt een uitdaging. 
 • Er is ook nood aan toezicht, voldoende onderhoudspersoneel, contactpersoon bij dringende problemen, afspraken rond hygiëne, veiligheid, verzekeringen,… 

Infrastructuur 

 • Gedeelde infrastructuur lijkt evident, maar is meestal het grootste struikelblok: 
  - Frustraties door verplaatst meubilair 
  - Niet tijdig beschikbaar zijn van lokalen 
  - Er blijven zaken zichtbaar achter
  - Meubilair dagschool niet aangepast aan de leeftijd leerlingen dko 
  - Netjes houden van het lokaal 
 • Er is dus nood aan specifieke infrastructuur. Klaslokalen zijn niet (altijd) geschikt voor lessen dko (nood aan vrije ruimte, aangepast meubilair dat verplaatst kan worden,…). 
 • Er is wel makkelijk deelbare infrastructuur: 
  - Sanitair 
  - Centrale plaatsen 
  - Administratie 
  - Creatieve ruimtes 
  - Stockage 
 • Er is heel wat expertise vanuit andere bouwprojecten die gebruikt kan worden bij nieuwe infrastructuur. Neem dit mee vanaf de start van een bouwproject! 
 • Leraren secundair onderwijs hebben meer ervaring met het delen van lokalen dan basisonderwijs. 
 • De lesorganisatie is heel afhankelijk van de organisatie van het leerplichtonderwijs in het gebouw dat je deelt. Hou ook rekening met die van scholen in de buurt (bv. in kader van het startuur van de lessen). 

Meer tips en info vind je terug op slim​ge​deeld​.be

Juridisch 

Afhankelijk van met wie je samenwerkt en waar deze vestigingsplaats ligt, heb je andere afsprakenkaders nodig. 

Heb je hierover vragen? Stuur een mailtje naar jur.​dko@​ovsg.​be