Arbeidsreglement voor personeelsleden opstellen

De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen bepaalt dat het schoolbestuur voor zijn personeel een arbeidsreglement moet opmaken met daarin een aantal verplichte vermeldingen. Het arbeidsreglement legt de relatie tussen het schoolbestuur en het personeel vast.

Lees verder

Afsprakenkader deconnectie

In september 2022 spraken de sociale partners een globaal kader af over het gebruik van digitale middelen in onderwijsinstellingen. Dit kader geeft gevolg aan een Europese verplichting.

Vanuit dit globaal kader maak je lokaal afspraken met concrete invulling voor jouw school, academie of centrum over deconnectie.

Het lokaal afsprakenkader wordt uiterlijk 1 september 2023 als bijlage opgenomen bij het arbeidsreglement en school-, academie- of centrumreglement, na onderhandelingen in het lokaal comité.

Naast de verplichte thema’s vind je hier ook extra denkpistes ter inspiratie.

Lees verder

Onderhandelen en overleggen met representatieve vakorganisaties

Overheden hebben een verplichting om met de representatieve vakorganisaties te onderhandelen en te overleggen vooraleer er algemene maatregelen met betrekking tot het personeel worden genomen. De begrippen onderhandeling en overleg worden vaak als synoniemen gebruikt. In het kader van het syndicaal statuut hebben beide termen een specifieke betekenis. Het is dan ook van groot belang dat dit onderscheid ook naar de praktische uitwerking toe gemaakt wordt. Dit onderscheid heeft immers gevolgen voor de samenstelling van de comités, voor de te volgen procedure, maar vooral naar de uitkomst van deze procedure.

Lees verder