Verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties (VVP en AVP)

Wat is ver­lof of afwe­zig­heid voor ver­min­der­de pres­ta­ties? Wat zijn de voor­waar­den en de gevol­gen? Wan­neer begint en ein­digt het? 

Lees verder

Verschillen tussen zorgkrediet en loopbaanonderbreking

De moda­li­tei­ten (duur­tijd, aan­vraag­pro­ce­du­re,…) van het zorg­kre­diet ver­to­nen wei­nig gelij­ke­nis­sen met deze van de the­ma­ti­sche loop­baan­on­der­bre­kin­gen. De voor­waar­den om zorg­kre­diet te kun­nen opne­men zijn daar­en­te­gen wel erg gelijk­aar­dig. Bei­de stel­sels zijn voor een groot deel com­ple­men­tair. Er zijn ech­ter nuan­ces waar­door een per­so­neels­lid dat recht heeft op het ene stel­sel niet auto­ma­tisch ook recht heeft op het ande­re. We zet­ten de voor­naams­te ver­schil­pun­ten met betrek­king tot de voor­waar­den, de pro­ce­du­re en de duur­tijd op een rijtje.

Lees verder

Modaliteiten van zorgkrediet

Met zorg­kre­diet onder­breek je je loop­baan vol­tijds of deel­tijds omwil­le van zorg voor een kind tot en met 12 jaar, medi­sche bij­stand, pal­li­a­tie­ve zorg, zorg voor een kind met een han­di­cap of opleiding. 

Alle per­so­neels­le­den heb­ben recht op zorgkrediet.

Lees verder

Borstvoedingspauzes

Per­so­neels­le­den heb­ben recht op pau­zes op het werk om borst­voe­ding te geven en om melk af te kol­ven. Dat gebeurt vol­gens de bepa­lin­gen van de col­lec­tie­ve arbeids­over­een­komst: recht op borst­voe­dings­pau­zes (cao 80) van de Nati­o­na­le Arbeidsraad.

De werk­ge­ver en het per­so­neels­lid maken samen afspra­ken over het tijd­stip van de pauzes.

De borst­voe­dings­pau­zes in het onder­wijs zijn gelijk­ge­steld met dienst­ac­ti­vi­teit. Het per­so­neels­lid blijft sala­ris ontvangen.

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina