De onder­wijs­re­gel­ge­ving legt zeer wei­nig voor­waar­den op voor de aan­stel­ling van een nieu­we direc­teur. In prin­ci­pe kan een school­ver­la­ter onmid­del­lijk tot direc­teur wor­den vast benoemd.

Van­uit de gemeen­te­lij­ke regel­ge­ving is het voe­ren van een selec­tie­pro­ce­du­re ver­plicht (gemeen­te­lijk rechts­po­si­tie­be­sluit, art. 11, § 1).

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina