Hoe wordt de OVSG-toets ontwikkeld?

Als je als school beslist om deel te nemen aan de OVSG-toets heb je mis­schien ook een aan­tal vra­gen over het tot stand komen ervan. Hier lees je meer over het ont­wik­ke­len van zo een toets en hoe jij als school hier­aan kan meewerken.

Bronnenboek covers

Hoe wordt het the­ma van het bron­nen­boek bepaald?

Het the­ma wordt bepaald op basis van de actu­a­li­teit. We zor­gen ervoor dat het the­ma aan­sluit bij de leef­we­reld van de kin­de­ren en dat het zowel leer­lin­gen in groot­ste­de­lij­ke als lan­de­lij­ke con­text aanspreekt. 

Zo kozen we voor de toets 2023 voor het the­ma jouw gemeen­te’ als opstap naar het ver­kie­zings­the­ma dat vol­gend jaar in scho­len aan bod zal komen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Hoe wordt bepaald wel­ke prak­ti­sche proe­ven en digi­ta­le toet­sen afge­no­men worden?

Voor de prak­ti­sche proe­ven hou­den we reke­ning met het the­ma van het bron­nen­boek en de actu­a­li­teit. Zo had de toets 2021 als the­ma Toen mijn ouders in de zes­de klas zaten’. De geïn­te­greer­de prak­ti­sche proef ICT - Neder­lands sloot hier­bij aan met een opdracht waar­bij de leer­lin­gen in gesprek gin­gen met hun ouders over ido­len waar zij naar opke­ken toen ze jong waren.

Voor de digi­ta­le toet­sen voor­zien we een rota­tie zodat elk domein bin­nen het leer­ge­bied eens digi­taal getoetst wordt. Daar­naast hou­den we de cyclus van inter­na­ti­o­na­le toet­sen en pei­lin­gen in de gaten zodat we resul­ta­ten uit toet­sen geba­seerd op ons OVSG-leer­plan kun­nen spie­ge­len aan (inter)nationale onderzoeken.

Hoe wor­den de toet­sen gemaakt?

Per leer­ge­bied is er een toets­groep met exper­ten. Zij star­ten al tij­dens de paas­va­kan­tie met de ont­wik­ke­ling van de toet­sen van het daar­op­vol­gen­de school­jaar. Voor de geïn­te­greer­de prak­ti­sche proe­ven wer­ken de toets­groe­pen samen.

Voor al onze toet­sen doen we proef­af­na­mes. De ver­kre­gen feed­back ver­werkt de toets­groep bij de ver­de­re ont­wik­ke­ling van de toet­sen. Daar­naast door­lo­pen de toet­sen meer­de­re kwa­li­teits­con­tro­les tij­dens leesgroepen.

Wel­ke eind­ter­men en leer­p­lan­doe­len wor­den getoetst?

Door­heen de jaren komt een breed sca­la aan eind­ter­men en eind­term gebon­den leer­p­lan­doe­len aan bod in de de OVSG-toets. Op die manier bewa­ken we dat alle talen­ten op een manier aan bod komen in onze toetsen.

Voor elke toets vind je de eind­ter­men en eind­term gebon­den leer­p­lan­doe­len of doe­len­boek­doe­len die horen bij een bepaal­de vraag in de cor­rec­tie­bun­del en in de kwa­li­ta­tie­ve ana­ly­ses. Ook voor de prak­ti­sche proe­ven vind je deze infor­ma­tie in de correctiebundel.

Heb je een vraag?

Ani­ta Kaufmann
02 506 50 03
Anita Kaufmann

Meer over dit onderwerp

27/06/2022

OVSG-toets bevestigt resultaten internationaal onderzoek

Meer dan 90% van de basis­scho­len in het ste­de­lijk en gemeen­te­lijk onder­wijs namen deze maand deel aan de OVSG-toets. De resul­ta­ten lig­gen in de lijn van inte…

Lees meer
09/06/2022

OVSG-toets geeft totaalbeeld kwaliteit van basisonderwijs

Tus­sen 7 en 24 juni leg­gen 27 754 leer­lin­gen uit de zes­de klas van het basis­on­der­wijs de OVSG-toets af. De OVSG-toets staat garant voor een bre­de eva­lu­a­tie v…

Lees meer

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina