Ont­haal­on­der­wijs voor anders­ta­li­ge nieuw­ko­mers organiseren

Ont­haal­on­der­wijs streeft ernaar anders­ta­li­ge nieuw­ko­mers aan­slui­ting te laten vin­den in het regu­lie­re Vlaam­se onder­wijs en op die manier hun inte­gra­tie in de samen­le­ving te bevor­de­ren. Als school­team richt je je op maxi­ma­le leer- en ont­wik­ke­lings­kan­sen. Het ont­ha­len van de nieuwkomer(s) is dus een samen-ver­haal, waar­bij de klas­le­raar, de vak­leer­kracht Neder­lands en zorg­le­raar voort­du­rend met elkaar in dia­loog gaan.

Het decreet bepaalt dat scho­len moe­ten wer­ken aan taal­ver­wer­ving en soci­a­le inte­gra­tie. OVSG vindt het belang­rijk dat naast die doe­len ook vol­doen­de aan­dacht wordt besteed aan socio-emo­ti­o­ne­le ont­wik­ke­ling, inter­cul­tu­ra­li­teit en de weder­zijd­se rela­tie tus­sen ouders en school.

  • In het basis­on­der­wijs pleit OVSG voor een semi-geïn­te­greer­de wer­king. Dit houdt in dat de leer­lin­gen meest­al in de regu­lie­re klas zit­ten en de ont­haal- of zorg­le­raar enke­le uren extra onder­steu­ning biedt. Dit ver­hoogt de soci­a­le inte­gra­tie, de taal­vaar­dig­heids­ont­wik­ke­ling en het welbevinden.
  • Voor het secun­dair onder­wijs staat OVSG wel ach­ter een toe­ge­wij­de taal­bad­klas of ont­haal­klas als tus­sen­stap voor de instroom in het regu­lie­re onderwijs.

In deze visie­tekst belich­ten we het belang van een geïn­te­greer­de en sterk ver­we­ven OKAN-aan­pak en de decre­ta­le doel­stel­lin­gen en ver­plich­tin­gen die hier­mee gepaard gaan. Ook geven we enke­le tips om de admi­ni­stra­tie­ve plan­last bij het opstel­len van indi­vi­du­e­le han­de­lings­plan­nen of leer­tra­jec­ten te beperken.

Heb je een vraag?

Basis­on­der­wijs en secun­dair onderwijs
02 506 50 37

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina