Beleid op leer­lin­gen­be­ge­lei­ding in deel­tijds kunst­on­der­wijs uitwerken

Hoe­wel het deel­tijds kunst­on­der­wijs niet is opge­no­men in het decreet leer­lin­gen­be­ge­lei­ding, biedt dit decreet heel wat inspi­ra­tie over hoe leer­lin­gen­be­ge­lei­ding vorm kan krij­gen in het aca­de­mies. We werk­ten een bun­del uit waar­in de door­ver­ta­ling van wat het decreet leer­lin­gen­be­ge­lei­ding naar het deel­tijds kunst­on­der­wijs kan bete­ke­nen belicht wordt. Deze inzich­ten zijn onder­steu­nend voor de manier waar­op aca­de­mies de kwa­li­teits­ver­wach­tin­gen uit het rOK en de ver­wach­tin­gen uit het decreet deel­tijds kunst­on­der­wijs kun­nen waarmaken.

Leer­lin­gen­be­ge­lei­ding, zorg en inclu­sie zijn een must. Alle leer­lin­gen heb­ben recht op kwa­li­teits­vol onder­wijs. De weg daar­naar­toe ligt ech­ter open. Aca­de­mies krij­gen een gro­te auto­no­mie om wat leer­ling en lera­ren nodig heb­ben op elkaar af te stem­men. Aca­de­mies kie­zen zelf waar­door ze zich wil­len laten inspi­re­ren om dat waar te maken. Ze kij­ken zelf wat werkt in hun con­text en wie of wat ze daar­voor nodig heb­ben (Van De Putte).

Het refe­ren­tie­ka­der onder­wijs­kwa­li­teit (rOK) ver­trekt van een­zelf­de gedach­te – leer­lin­gen­be­ge­lei­ding is er voor alle leer­lin­gen. In het rOK wor­den de ver­wach­tin­gen omtrent een beleid op leer­lin­gen­be­ge­lei­ding duidelijk.

  1. Het school­team geeft de bege­lei­ding vorm van­uit een gedra­gen visie en sys­te­ma­tiek en volgt de effec­ten van de bege­lei­ding op.
  2. Het school­team biedt bege­lei­ding op het vlak van leren, de leer­loop­baan, soci­aal-emo­ti­o­ne­le ont­plooi­ing en fysiek welzijn.
  3. Het school­team biedt elke leren­de een pas­sen­de bege­lei­ding met het oog op gelij­ke onderwijskansen.
  4. Het school­team geeft de bege­lei­ding vorm samen met de leren­de, de ouders of thuisom­ge­ving en ande­re rele­van­te partners.

Lei­draad en werkdocument

Deze docu­men­ten hel­pen aca­de­mies om hun eigen beleid op leer­lin­gen­be­ge­lei­ding uit te wer­ken en weer te geven. Onder­staan­de rubrie­ken komen aan bod.

  • afstem­ming op het artis­tiek-peda­go­gisch pro­ject, de leer­lin­gen­po­pu­la­tie en de context
  • visie-uit­wer­king op leer­lin­gen­be­ge­lei­ding en zorg
  • geïn­te­greerd beleid op leer­lin­gen­be­ge­lei­ding van­uit een zorg­con­ti­nu­üm

Heb je een vraag?

Elke Cou­vreur
02 50 65 073

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina