11/02/2023

Lich­te, hyper­mo­der­ne aca­de­mie voor Borsbeek

De Dag van de Aca­de­mies werd dit jaar fees­te­lijk inge­zet in Bors­beek, waar Ben Weyts met­een ook het nieu­we gebouw plech­tig kwam ope­nen. De nieu­we aca­de­mie illu­streert vol­gens de minis­ter het suc­ces van deel­tijds kunstonderwijs. 

Ben Weyts in Academi A Borsbeek

Begin 2023 kon­den de 450 leer­lin­gen en hun lera­ren van de aca­de­mie voor Beel­den­de Kunst van Bors­beek ver­hui­zen van een aftand­se han­gar naar een licht, nieuw gebouw op de site van Fort 3. Rond een cen­tra­le patio die als ten­toon­stel­lings­ruim­te kan die­nen, bevin­den zich de ate­liers. Het gebouw beant­woordt aan alle actu­e­le noden. Zelfs met de licht­in­val is reke­ning gehou­den en voor de lawaai­e­ri­ge beeld­hou­w­a­te­liers zijn er geluid­dich­te deuren. 

Op de Dag van de Aca­de­mies werd het gebouw fees­te­lijk geo­pend in aan­we­zig­heid van minis­ter Ben Weyts, schrij­ver en acteur Dimi­tri Leue, de loka­le sche­pe­nen en direc­teur Chris­toph Meul. Het bestuur van Bors­beek inves­teert in zijn kunst­on­der­wijs dat in 1961 van start ging met 23 leer­lin­gen onder de vleu­gels van beeld­hou­wer Antoon Luy­ckx. De bouw­wer­ken ver­lie­pen vlot: in okto­ber 2021 gin­gen de spa­den in de grond en vlak na de kerst­va­kan­tie kon­den de eer­ste les­sen al door­gaan in de nieuw­bouw. De oude gebou­wen van de aca­de­mie wor­den nu gere­no­veerd om onder­dak te geven aan Bors­beek­se ver­e­ni­gin­gen. Zo wordt de site op Fort 3 een leer-, ont­moe­tings- en ont­span­nings­plaats voor jong en oud. 

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina