Kleu­ter­on­der­wijs

Ster­ke kleu­ter­ac­ti­vi­tei­ten in je klas

Hoe bouw je een acti­vi­teit op waar­bij alle kleu­ters wer­ken aan het­zelf­de doel?

Over de opleiding

Tij­dens deze vor­ming maak je ken­nis met de prin­ci­pes van expli­cie­te direc­te instruc­tie (EDI).

Vol­gens 6 les­fa­ses bouw je tij­dens de ses­sie een gestruc­tu­reer­de acti­vi­teit op die later bruik­baar is in je klas.

Voor wie

School­teams, in het bij­zon­der kleuterteams.

Pro­gram­ma

Je leert deze EDI-les­fa­sen en tech­nie­ken ken­nen en toe­pas­sen op een ster­ke kleuteractiviteit:

  • Acti­ve­ren van voorkennis;
  • Les­doel;
  • Instruc­tie;
  • Bege­lei­de inoefening;
  • Les­af­slui­ting;
  • Zelf­stan­di­ge verwerking;
  • Ver­leng­de instructie.
Het doel van de acti­vi­teit bespre­ken met mijn kleu­ters en hen dat tij­dens het han­de­len echt laten ver­woor­den, dat was een opsteker!’
J.S., Kleu­ter­lei­der in K2

Prijs­in­for­ma­tie

Prijs voor leden Prijs voor niet-leden Sessietijd Cursuscode
645 euro 709,5 euro 3 uur BEDI A1

Vraag hier je team­ses­sie aan voor hui­dig school­jaar. We nemen snel con­tact met jou op om deze in te plannen.

Vraag je teamsessie aan voor 2022-2023

Vraag hier je team­ses­sie al aan voor het school­jaar 2023-2024.
Tus­sen 4 mei en 5 juni zijn er ver­schil­len­de planda­gen waar­op we de nieu­we aan­vra­gen ver­de­len bin­nen het vor­mings­team. We con­tac­te­ren jou zo snel moge­lijk na de plandagen.

Vraag je teamsessie aan voor 2023-2024

Praktisch

Teamvorming
Bij jou op school tijdens een pedagogische studiedag

Heb je een vraag?

Greet Gul­de­mont
02 506 50 99

Verdiep je verder

EDI

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina