Vluchtelingen inschrijven op school

In Bel­gië heb­ben alle kin­de­ren tus­sen 6 en 18 jaar recht op onder­wijs. Ook kin­de­ren die geen offi­ci­ë­le ver­blijfs­pa­pie­ren heb­ben of kin­de­ren van vluch­te­lin­gen, heb­ben het recht zich in te schrij­ven in om het even wel­ke school, als ze vol­doen aan de toe­la­tings­voor­waar­den en hun ouders het peda­go­gisch pro­ject en school­re­gle­ment voor akkoord heb­ben ondertekend.

Lees verder

Inschrijven, groeperen en alternatieve lessenroosters voor leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs

Zijn alter­na­tie­ve les­sen­roos­ters moge­lijk in het DKO? Wat is schuin­zit­ten? Voor wel­ke domei­nen moet een leer­ling inschrij­vings­geld beta­len en hoe kan je leer­lin­gen groeperen?

Lees verder

Capaciteit bepalen in het deeltijds kunstonderwijs

In het deel­tijds kunst­on­der­wijs kan je enkel leer­lin­gen wei­ge­ren als de capa­ci­teit voor die oplei­ding bereikt is. Heb je geen capa­ci­teit vast­ge­legd, kan je geen leer­lin­gen wei­ge­ren voor die oplei­ding. Om pro­ble­men te ver­mij­den raden we aan om capa­ci­teit te bepalen.

Lees verder

Instellen aanmeldingsprocedure bij inschrijvingen

Wil je als school kun­nen wei­ge­ren op basis van capa­ci­teit? Dan moet je de inschrij­vin­gen orga­ni­se­ren met een aan­mel­dings­pro­ce­du­re. Dat geldt zowel voor inschrij­vin­gen in het gewoon basis­on­der­wijs als in 1A en 1B van het gewoon secun­dair onderwijs.

De beslis­sing om te wei­ge­ren op basis van capa­ci­teit neem je ten laat­ste op 15 novem­ber. Die datum is de laat­ste dag waar­op een school­be­stuur een stan­daard­dos­sier of een afwij­king op een stan­daard­dos­sier kan indienen.

Lees verder

Inschrijven onder ontbindende voorwaarde

Wat is inschrij­ven onder ont­bin­den­de voor­waar­den? Hoe pas je het inschrij­vings­recht onder ont­bin­den­de voor­waar­de cor­rect toe? Wat zijn rede­lij­ke aan­pas­sin­gen en hoe maak je een afwe­ging van de rede­lij­ke aan­pas­sin­gen? Wat zijn de gevol­gen op de inschrij­ving? Is er een onder­scheid tus­sen inschrij­ven onder ont­bin­den­de voor­waar­den bij nieu­we leer­lin­gen en bij wij­zi­gen­de nood van aan­pas­sin­gen tij­dens de school­loop­baan van een leerling?

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina