De GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een geheel aan regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. De GDPR is eveneens een wettelijk kader voor de verplichtingen waaraan onderwijsinstellingen en schoolbesturen moeten voldoen bij het verwerken van persoonsgegevens.

Hoe maak je dit in orde?

Protocollen afsluiten

Wan­neer via een elek­tro­nisch kanaal per­soons­ge­ge­vens wor­den uit­ge­wis­seld tus­sen twee Vlaam­se instan­ties (of tus­sen een Vlaam­se instan­tie en een exter­ne over­heid), dan moe­ten de betrok­ke­nen hier­voor een pro­to­col afslui­ten.

Lees verder

Werken met algemene protocollen

School­be­stu­ren wis­se­len heel wat per­soons­ge­ge­vens digi­taal uit met ande­re Vlaam­se instan­ties (o.m. AGO­DI, AHO­VOKS, ver­voers­maat­schap­pij De Lijn,…) of exter­ne over­he­den. Sedert 26 juni 2018 is het ver­plicht om voor de gege­vens­uit­wis­se­ling van per­soons­ge­ge­vens een pro­to­col af te slui­ten (arti­kel 8 van het e-Gov decreet).

Lees verder

Hoe kan je protocollen mandateren aan OVSG?

OVSG/OVSG+ kan enkel pro­to­col­len afslui­ten voor de Vlaam­se loka­le bestu­ren die aan OVSG/OVSG+ een man­daat ver­le­nen om in hun naam en voor hun reke­ning over het alge­meen pro­to­col te onder­han­de­len, het DPO-advies te ver­le­nen en het te ondertekenen.

Lees verder

Overzicht algemene protocollen

In het kader van de admi­ni­stra­tie­ve plan­last­ver­la­ging sluit OVSG alge­me­ne pro­to­col­len con­form de GDPR.

Lees verder

Toegetreden schoolbesturen

Een heel aan­tal school­be­stu­ren ver­leent een man­daat aan OVSG om in hun naam en voor hun reke­ning over het alge­meen pro­to­col te onder­han­de­len, het DPO-advies te ver­le­nen en het te ondertekenen. 

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina