De GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. De GDPR is eveneens een wettelijk kader voor de verplichtingen waaraan onderwijsinstellingen en schoolbesturen moeten voldoen bij het verwerken van persoonsgegevens.

Hoe maak je dit in orde?

Protocollen afsluiten

Wanneer via een elektronisch kanaal persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen twee Vlaamse instanties (of tussen een Vlaamse instantie en een externe overheid), dan moeten de betrokkenen hiervoor een protocol afsluiten.

Lees verder

Werken met algemene protocollen

Schoolbesturen wisselen heel wat persoonsgegevens digitaal uit met andere Vlaamse instanties (o.m. AGODI, AHOVOKS, vervoersmaatschappij De Lijn,…) of externe overheden. Sinds 26 juni 2018 is het verplicht om voor de gegevensuitwisseling van persoonsgegevens een protocol af te sluiten (artikel 8 van het e-Gov decreet).

Lees verder

Hoe kan je protocollen mandateren aan OVSG?

OVSG/OVSG+ kan enkel pro­to­col­len afslui­ten voor de Vlaam­se loka­le bestu­ren die aan OVSG/OVSG+ een man­daat ver­le­nen om in hun naam en voor hun reke­ning over het alge­meen pro­to­col te onder­han­de­len, het DPO-advies te ver­le­nen en het te ondertekenen.

Lees verder

Overzicht algemene protocollen

In het kader van de admi­ni­stra­tie­ve plan­last­ver­la­ging sluit OVSG alge­me­ne pro­to­col­len con­form de GDPR.

Lees verder

Toegetreden schoolbesturen

Een heel aantal schoolbesturen verleent een man­daat aan OVSG om in hun naam en voor hun reke­ning over het alge­meen pro­to­col te onder­han­de­len, het DPO-advies te ver­le­nen en het te ondertekenen. 

Lees verder