Niet-gesubsidieerd onderwijspersoneel aanstellen

Volstaat de gesubsidieerde personeelsomkadering van de Vlaamse Overheid niet om de goede werking van de school te garanderen? Dan kan een schoolbestuur extra niet-gesubsidieerde personeelsleden inzetten.

Extra niet-gesubsidieerde personeelsleden inzetten kan via …

  • de werkingsmiddelen
  • de Vlaamse ondersteuningspremie
  • de eigen middelen

Personeel aanstellen via de werkingsmiddelen of de Vlaamse ondersteuningspremie

Een schoolbestuur kan bijkomende personeelsleden aanstellen met middelen van het werkingsbudget of met de Vlaamse ondersteuningspremie van VDAB. Deze personeelsleden in het PWB-systeem’ vallen onder de onderwijsregelgeving.

In de meeste gevallen is het PWB-systeem de meest logische keuze voor het schoolbestuur.

  • Het aangestelde personeelslid valt zo onder het decreet rechtspositie voor de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs, net als zijn of haar collega’s.
  • Het personeelslid wordt beschouwd als tijdelijk personeelslid en bouwt dienstanciënniteit op in het kader van een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD), vaste benoeming, terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, …
  • Het ministerie van Onderwijs en Vorming betaalt het salaris rechtstreeks aan het personeelslid, maar het ministerie vordert de totale loonkost terug van het schoolbestuur.

Ambten

Het schoolbestuur kan in dit PWB-systeem enkel tijdelijke betrekkingen inrichten in de ambten die in het bewuste onderwijsniveau bestaan. Zo kan je bijvoorbeeld geen logopedist in het deeltijds kunstonderwijs aanstellen.

Aanstellingen en voorrangsregeling

Personeel in het PWB-systeem kan enkel tijdelijk aangesteld worden, en dit hoogstens tot het einde van het schooljaar. De betrekkingen kunnen niet vacant worden verklaard. Een vaste benoeming, mutatie of affectatie in de betrekkingen is onmogelijk.

Het personeelslid wordt beschouwd als tijdelijk personeelslid en bouwt dienstanciënniteit op in het kader van een TADD, vaste benoeming, terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking,… Het personeelslid bouwt wel rechten op om binnen de organieke omkadering vastbenoemd te worden in dat ambt.

Het schoolbestuur kan niet kiezen wie ze in deze betrekking aanstelt. De TADD-regeling en de regelgeving in verband met reaffectatie en wedertewerkstelling zijn integraal op deze betrekkingen van toepassing. Het schoolbestuur moet deze betrekkingen aanbieden aan de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn (TBSOB) binnen hetzelfde ambt’ en aan de tijdelijk aangestelden van doorlopende duur (TADD) volgens de geldende voorrangsregels. Een personeelslid dat in zo’n betrekking wordt aangesteld, kan door de reaffectatie- of wedertewerkstellingsregelgeving verdrongen worden, eventueel door een personeelslid van een ander schoolbestuur. De gemeente neemt dan de kosten voor dit externe’ personeelslid voor haar rekening.

Wordt het personeelslid verdrongen door een gereaffecteerde of wedertewerkgestelde met bijvoorbeeld meer kinderen en meer anciënniteit, dan kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor de loonkost. Het gemeentebestuur is echter niet verplicht om de betrekking te blijven inrichten.

Salaris

De onderwijsinstelling geeft de opdracht van het personeelslid elektronisch door aan het werkstation. De bevoegde werkstations betalen het salaris rechtstreeks aan het personeelslid, maar vorderen de volledige loonkost terug ban het schoolbestuur. Deze loonkost omvat het brutosalaris verhoogd met .

  • Vergoedingen
  • Bijslagen vakantiegeld
  • Eindejaarspremie
  • Werkgeversbijdrage

Je kan het werkstation een raming van deze totale loonkost vragen.

wordt het personeelslid ziek, dan draagt het bestuur ook de volledige loonkost van de eventuele vervanger. je kan er wel voor kiezen om geen vervanger aan te stellen.

Meer informatie vind je terug in de omzendbrief PERS/2012/08 van 15 oktober 2012 – Aanwending van het werkingsbudget voor aanwerving van personeel.

Personeel aanstellen via de eigen middelen

Het schoolbestuur kan bijkomend onderwijspersoneel aanstellen met haar eigen middelen. In principe is de onderwijsregelgeving dan niet van toepassing en volgt dit personeel de gemeentelijke rechtspositieregeling.

Aanstellingen en voorrangsregeling

Extra personeel dat aangesteld wordt met eigen middelen van het schoolbestuur volgt het personeelsstatuut van de gemeente en valt onder het Vlaams onderhandelingscomité C1. Omdat de onderwijsregelgeving niet van toepassing is, moet het bestuur geen rekening houden met enige voorrangsregeling. De betrekking komt niet in aanmerking voor reaffectatie of wedertewerkstelling. Het personeelslid bouwt ook geen dienstanciënniteit op om voorrang te laten gelden ten opzichte van gesubsidieerd onderwijspersoneel.

Salaris

Het personeelslid ontvangt zijn salaris rechtstreeks van de gemeente.

Afwijkingen

Het verschil in regelgeving brengt ongelijkheid met zich mee op de werkvloer. Deze personeelsleden doen hetzelfde werk als hun gesubsidieerde collega’s, maar hebben een andere bezoldigings-, vakantie- en verlofregeling. Het schoolbestuur kan dit deels verhelpen door in de eigen gemeentelijke rechtspositieregeling afwijkingen voor deze personeelsleden op te nemen. De afwijkingen moeten in overeenstemming zijn met de onderwijsregelgeving. Ga hierin bedachtzaam te werk. Overweeg je afwijkingen, contacteer ons dan.

Uitzondering voor het deeltijds kunstonderwijs

Enkel in het deeltijds kunstonderwijs kan het schoolbestuur ervoor kiezen om het bijkomend personeelslid de onderwijsregelgeving te laten volgen.

Werf je als schoolbestuur dus extra personeel voor dit onderwijsniveau uit de eigen middelen aan, dan ben je niet verplicht om deze personeelsleden onder de gemeentelijke rechtspositieregeling aan te stellen. Je kan deze personeelsleden onder de onderwijsregelgeving laten vallen. In dat geval zijn de regels van het PWB-systeem van toepassing. Het personeelslid ontvangt zijn salaris dan rechtstreeks van het ministerie van Onderwijs en Vorming, waarna het ministerie de volledige loonkost van het schoolbestuur terugvordert.

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 16 maart 2023.

Verdiep je verder

Zit je nog met vragen?

We helpen je graag verder. Contacteer de juridische dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst