Intakegesprekken organiseren in deeltijds kunstonderwijs

Met het oog op kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding, is het zinvol om met iedere leerling een intake te doen. Een sjabloon helpt je om dit gestructureerd aan te pakken.

Brede basiszorg

Het intakesjabloon brede basiszorg’ kunnen de leerling en ouders kunnen thuis invullen of bij voorkeur mondeling (bijvoorbeeld bij inschrijving). We adviseren elke leerkracht om het intakedocument van zijn leerling door te nemen. Ook kan het document een aanleiding zijn om verder in gesprek te gaan met de leerling, al dan niet samen met de ouders.

Verhoogde zorg

Voor sommige leerlingen kan de academie gemotiveerd afwijken van de lessenroosters en de evaluatieorganisatie. Zo kunnen leerlingen met een verhoogde zorgnood het gemeenschappelijk curriculum volgen. Je hebt dan één van onderstaande documenten nodig.

  • gemotiveerd verslag
  • attest voor personen met een handicap
  • medisch attest ondertekend door een arts, psycholoog of lid van een multidisciplinair team erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Ook als een leerling niet over één van deze documenten beschikt, kan de academie verhoogde zorg bieden. Denk daarbij aan pedagogisch-didactische aanpassingen zoals differentiatie, remediëring, compensatie of dispensatie. Ook schoolorganisatorische aanpassingen zijn mogelijk.

Individueel aangepast curriculum

Een individueel aangepast curriculum of IAC is een cur­ri­cu­lum waar­bij leer­doe­len op maat van de leer­ling wor­den gefor­mu­leerd. OVSG ontwik­kel­de mate­ri­a­len om academies te onder­steu­nen bij het opstar­ten van een IAC.

Om in aanmerking te komen voor een IAC heb je één van onderstaande documenten nodig.

  • verslag buitengewoon onderwijs
  • attest voor personen met een handicap
  • medisch attest ondertekend door een arts, psycholoog of lid van een multidisciplinair team erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Lees meer over het opstarten van een individueel aangepast curriculum.

Verdiep je verder