Sinds 1 september 2018 is het decreet leerlingenbegeleiding van toepassing in elke school. Elke school moet verplicht een beleid op leerlingenbegeleiding ontwikkelen, implementeren en evalueren. Dit geïntegreerd beleid omvat vier begeleidingsdomeinen: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg.

Kaders voor een beleid op leerlingenbegeleiding

Elke school die kwa­li­ta­tief onder­wijs biedt wordt gecon­fron­teerd met de uit­da­ging om alle leren­den opti­ma­le leer- en ont­wik­ke­lings­kan­sen te geven. Om dit te rea­li­se­ren beschikt de school over een dui­de­lij­ke en gedra­gen visie op zorg die effec­ten gene­reert tot op de klas­vloer. Daar­naast rea­li­seert de school een zorg­za­me wer­king aan­ge­dre­ven van­uit hun zorg­be­leid. Breed reflec­te­ren over de school­se zorg­wer­king vraagt de toe­pas­sing van meer­de­re kaders. 

Lees verder

Beleid op leerlingenbegeleiding in deeltijds kunstonderwijs uitwerken

Hoe­wel het deel­tijds kunst­on­der­wijs niet is opge­no­men in het decreet leer­lin­gen­be­ge­lei­ding, biedt dit decreet heel wat inspi­ra­tie over hoe leer­lin­gen­be­ge­lei­ding vorm kan krij­gen in het aca­de­mies. We werk­ten een bun­del uit waar­in de door­ver­ta­ling van wat het decreet leer­lin­gen­be­ge­lei­ding naar het deel­tijds kunst­on­der­wijs kan bete­ke­nen belicht wordt. Deze inzich­ten zijn onder­steu­nend voor de manier waar­op aca­de­mies de kwa­li­teits­ver­wach­tin­gen uit het rOK en de ver­wach­tin­gen uit het decreet deel­tijds kunst­on­der­wijs kun­nen waarmaken.

Lees verder

Beleid op artistieke en cognitieve begaafdheid in deeltijds kunstonderwijs uitwerken

Niet alleen leer­lin­gen die het moei­lij­ker heb­ben of zwak­ker pres­te­ren, maar ook artis­tiek of cog­ni­tief sterk begaaf­de leer­lin­gen heb­ben spe­ci­fie­ke onder­wijs­be­hoef­ten. Het is belang­rijk om ook hun noden te (h)erkennen en hier met een aan­ge­past aan­bod op in te spe­len. Want ook voor hen moet het onder­wijs vol­doen­de uit­da­gend zijn.

Lees verder

Handelingsgericht werken in deeltijds kunstonderwijs

Han­de­lings­ge­richt wer­ken maakt effec­tief onder­wijs en effec­tie­ve leer­lin­gen­be­ge­lei­ding con­creet, zodat onder­wijs­pro­fes­si­o­nals beter met over­een­kom­sten en ver­schil­len tus­sen leer­lin­gen kun­nen omgaan. Werk je han­de­lings­ge­richt, dan focus je op suc­ce­s­er­va­rin­gen voor alle leer­lin­gen in de academie.

Lees verder

Intakegesprekken organiseren in deeltijds kunstonderwijs

Met het oog op kwa­li­teits­vol­le leer­lin­gen­be­ge­lei­ding, is het zin­vol om met iede­re leer­ling een inta­ke te doen. Een sja­bloon helpt je om dit gestruc­tu­reerd aan te pakken.

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina