05/12/2022

Uit­kij­ken naar rap­port com­mis­sie van wij­zen, helaas pas voor eind 2023

Van­daag maakt minis­ter van Onder­wijs Ben Weyts de samen­stel­ling van een com­mis­sie van wij­zen bekend die de blauw­druk zal maken voor de lera­ren­loop­baan en school­or­ga­ni­sa­tie van de toekomst.

Leraar luistert naar lagereschoolkind

OVSG heeft al vaker aan­ge­dron­gen op een modern HR- en school­or­ga­ni­sa­tie­be­leid dat scho­len en aca­de­mies de kaar­ten in han­den geeft om een flexi­bel per­so­neels­be­leid en een sterk onder­wijs­kun­dig beleid te voe­ren. Het is een goe­de zaak dat deze com­mis­sie dit onderzoekt. 

Walen­ti­na Coo­ls, alge­meen direc­teur OVSG: We kij­ken benieuwd uit naar het rap­port van de com­mis­sie. Onze bestu­ren en direc­ties plei­ten al lan­ger voor een modern HR-beleid dat hen toe­laat om kwa­li­teits­vol onder­wijs te maken op maat van hun loka­le con­text met een team van bekwa­me en geën­ga­geer­de lera­ren. Voor ons is het belang­rijk dat vol­doen­de leden van de com­mis­sie zélf in het werk­veld staan. Ook hopen we dat de direc­ties en leer­krach­ten die op dit moment voor de klas staan door de com­mis­sie bevraagd zul­len wor­den. Alleen is het jam­mer dat het rap­port pas eind 2023 wordt opge­le­verd, dat is vrij laat om er nog deze legis­la­tuur werk van te maken. Want onder­tus­sen blij­ven scho­len wor­ste­len met het lerarentekort.”

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina