15/09/2022

Zui­nig omsprin­gen met ruim­te: wonin­gen bou­wen op school

De ruim­te is schaars en bouw­grond is duur. Bestu­ren kun­nen de vier­kan­te meters waar­over ze beschik­ken dus best zo effi­ci­ënt moge­lijk gebrui­ken. Waar­om geen woon­ge­le­gen­heid cre­ë­ren boven­op de school? Bras­schaat trok aan de kar. Loen­hout open­de recent een geslaagd project.

Woningen school Loenhout

Loen­hout: wonen op school houdt je jong 

In sep­tem­ber 2021 ging t Blok­je in Loen­hout open: een kleur­rijk gebouw dat drie afde­lin­gen samen­brengt die vroe­ger ver­spreid lagen in de gemeen­te. In deze bre­de school zit­ten ook de bib, de kin­der­op­vang en een afde­ling van de aca­de­mie voor muziek en woord. Ver­schil­len­de sport­clubs gebrui­ken de infra­struc­tuur en ver­e­ni­gin­gen kun­nen terecht in de kan­ti­nes. Na school­tijd blij­ven de poor­ten open voor de buurt. Boven­op het gebouw zijn twaalf appar­te­men­ten. Dat blijkt een goe­de for­mu­le voor bewo­ners van ver­schil­len­de leef­tij­den. Jon­ge gezin­nen spa­ren de ver­plaat­sings­tijd naar school uit: hun kin­de­ren zijn met­een én vei­lig op school en boven­dien kun­nen ze ook na vier uur en in het week­end bui­ten spe­len. Oude­re bewo­ners voe­len zich opge­no­men in het school­le­ven. Vanop hun appar­te­ment­je kij­ken ze naar de leven­dig­heid op het school­plein en dat houdt hen jong. 

www​.blok​je​.be

Woningen school Brasschaat
School­ge­bouw met klas­lo­ka­len op het gelijk­vloers en appar­te­ment op de eer­ste verdieping

Bras­schaat: inno­va­tie­ve sym­bi­o­se van onder­wijs en wonen 

Al in 2010 besef­ten ze in Bras­schaat dat de nood aan een nieu­we school­ge­bouw en de schaars­te aan grond of betaal­ba­re wonin­gen kon lei­den tot een win-win: woon­ge­le­gen­heid com­bi­ne­ren met onder­wijs. Zo ont­stond het pro­ject Molen­veld waar­bij basis­school Gibo Maria­burg op het gelijk­vloers een kin­der­op­vang en nieu­we klas­lo­ka­len voor kleu­ters en lage­re­school­kin­de­ren kreeg. De 26 duplex­wo­nin­gen zijn boven­op de school gebouwd; ze zijn bereik­baar via een woon­erf los van de school. Goe­de com­mu­ni­ca­tie met de buurt bleek een nood­za­ke­lij­ke voor­waar­de. Aan­van­ke­lijk was er heel wat scep­sis: de buren vrees­den druk­te en ver­keers­over­last. Tien jaar later is die scep­sis van de baan, dank­zij regel­ma­tig over­leg tus­sen bestuur, school en bewo­ners. De school inves­teer­de in extra akoes­ti­sche iso­la­tie om het geluid van de loka­len te dem­pen. Voor de bewo­ners is het rus­tig en aan­ge­naam wonen in een groe­ne buurt. 

www​.omge​ving​.vlaan​de​ren​.be

www​.giboma​ria​burg​.be

Dit arti­kel ver­scheen in Ima­go, tijd­schrift van ste­de­lijk en gemeen­te­lijk onder­wijs, sep­tem­ber 2022.

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina