18/04/2023

Dentergem verbindt nieuwe school met woonzorgcentrum

In september 2023 start Dentergem met een gemeentelijke basisschool voor buitengewoon lager onderwijs type 3. De nieuwe school wordt geïntegreerd in de werking van het woonzorgcentrum. Ook andere partners komen op de vernieuwde site terecht, die tegelijk een groene make-over krijgt.

Dentergem buitengewoon lager onderwijs woonzorg

Buitengewoon onderwijs type 3 is onderwijs op maat voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis. Bart De Keukeleire, schepen van Onderwijs, verduidelijkt: Uit cijfers die we opvroegen bij OVSG bleek dat er in onze regio te weinig aanbod is. Door het gebrek aan scholen voor deze doelgroep komen ze vaak in andere scholen terecht die niet aan hun noden beantwoorden of moeten ze urenlang op de schoolbus zitten.” 

Jong en oud is goud’

Het initiatief kwam van drie inwoners van Dentergem die zelf actief zijn in het buitengewoon onderwijs. Het was hun droom om kinderen en senioren met zorgnoden samen te brengen onder het motto jong en oud is goud’. De op te richten school wordt namelijk geïntegreerd in de werking van het huidige woonzorgcentrum. Jeugd, opvang, onderwijs en welzijn zijn voor ons belangrijke beleidslijnen. Als gemeente zagen wij dit dan ook helemaal zitten. Generaties verbinden draagt bij aan zingeving, leefplezier en sociale cohesie. Vergrijzing zien we niet als een probleem, maar als een kans. Ook het bestuur van het woonzorgcentrum, vzw Curando, zag heel wat kansen in dit maatschappelijk verrijkende project,” aldus Bart De Keukeleire. 

Om de drie initiatiefnemers te versterken, werd er bij het begin van schooljaar 2021-2022 gestart met co-creatiesessies. Het doel van deze sessies was om via participatie en betrokkenheid een DNA van de school te creëren als houvast voor het nieuw te vormen schoolteam. Onderwijs op maat van een doelgroep type 3 vergt immers een heel specifieke aanpak, gebaseerd op de nodige motivatie en expertise. 

Onder de deelnemers aan deze sessies bevinden zich mensen uit de lokale bevolking, uit de bestaande scholen van het gemeentelijk basisonderwijs, uit het woonzorgcentrum, uit de vrije basisschool, uit het CLB,… Ze worden versterkt door een groep experten, waaronder twee gewezen directeurs en leerlingenbegeleiders uit het buitengewoon basisonderwijs type 3, een internaatsopvoeder en een coördinator van het ondersteuningsnetwerk. Ook de milieuambtenaar, een gemeenteraadslid en twee deskundigen van OVSG waren aanwezig in de co-creatiesessies. We stelden vast dat er heel wat raakpunten zijn tussen een school voor buitengewoon onderwijs en het wzc: aandacht voor zorg op maat, een veilige en positieve omgeving, lokale en regionale verankering, dialoog met verschillende partners …” 

Groene en positieve energie

De school zal de eerste jaren gevestigd worden in de gebouwen van een woonzorgcentrum, waarvan de bewoners verhuisden naar een nieuwbouw. De kamerruimtes worden dan klaslokalen en de eetzaal blijft gewoon de eetzaal. Ook andere partners komen op de site terecht, zoals bijvoorbeeld een voorziening voor begeleid zelfstandig wonen. Daarnaast komen er ook een belevingsbos, een dierenpark en wandelpaden. 

We willen alle gebruikers van de site én de lokale bevolking omarmen met groene en positieve energie. Het is de bedoeling dat er projecten opgezet worden tussen het woonzorgcentrum, de gemeenteschool en andere partners en verenigingen. Er zijn zo veel mogelijkheden: denk bij voorbeeld aan leesoma’s of opa’s. We geloven sterk dat de samenwerking over de generaties heen en de projecten met verschillende partners een grote meerwaarde bieden aan de opvoeding van de leerlingen, maar dat ze net zo goed een katalysator kunnen zijn voor de samenleving in onze gemeente. Dit is een visie waar we samen met onze partners sterk in geloven”, besluit De Keukeleire. 

Dit arti­kel ver­scheen in Ima­go, tijd­schrift van ste­de­lijk en gemeen­te­lijk onder­wijs, september 2022.