12/02/2020

Sterk­te tech­ni­sche rich­tin­gen: even­wicht tus­sen basis­vor­ming en praktijkcomponent

In het school­jaar 2020-2021 zet de moder­ni­se­ring van het secun­dair onder­wijs zich ver­der naar de twee­de graad, die in de besluit­vor­ming ook gekop­peld is aan de der­de graad. Zowel de eind­ter­men voor de basis­vor­ming als de spe­ci­fie­ke eind­ter­men wer­den defi­ni­tief geva­li­deerd eind janu­a­ri. De vali­de­rings­com­mis­sie maak­te ver­vol­gens haar advies over aan de Vlaam­se rege­ring die nu een eer­ste beslis­sing moet nemen. Uit­ein­de­lijk beslist het Vlaams Par­le­ment over de inhou­den voor de laat­ste twee graden.

Deze week uit­ten een aan­tal direc­teurs van tech­ni­sche en beroeps­scho­len hun bezorgd­heid over deze nieu­we eind­ter­men in de pers. OVSG deelt de bezorgd­heid van onze TSO- en BSO- direc­ties. Oplei­din­gen in onze door­stroom- en arbeids­markt­ge­rich­te rich­tin­gen moe­ten van een hoog niveau zijn én aan­slui­ten bij de behoef­ten van zowel ver­de­re oplei­din­gen als de arbeids­markt. Het gaat hier vaak om scho­len die ster­ke STEM-pro­fie­len afle­ve­ren, en die zijn meer dan nodig op de arbeids­markt. Onze scho­len wil­len jon­ge­ren die hier­in inte­res­se heb­ben wape­nen en hen een ste­vi­ge dosis prak­tijk meegeven.

Nu stel­len we vast dat de eind­ter­men zeer ambi­ti­eus zijn voor alle onder­wijs­vor­men. Voor bepaal­de rich­tin­gen, bij voor­beeld Indu­stri­ë­le Weten­schap­pen en een aan­tal KSO-rich­tin­gen, komt daar nog een her­pro­fi­le­ring boven­op. Voor deze rich­tin­gen vre­zen de direc­ties dat ze net zul­len wor­den geraakt in wat hen sterk maakt: prak­tijk­ge­richt onder­wijs aan­bie­den van een hoog niveau. Er zal immers min­der ruim­te zijn voor het spe­ci­fie­ke, prak­tijk­ge­rich­te gedeel­te omdat het meer tijd zal kos­ten om aan de basis­vor­ming te werken.

Spe­ci­fiek voor de twee­de en der­de graad vra­gen we aan­dacht voor vol­doen­de ruim­te voor de prak­tijk­ge­rich­te aan­pak die zo eigen is aan deze stu­die­rich­tin­gen. Het is de com­bi­na­tie tus­sen een dege­lij­ke basis­vor­ming en een vol­doen­de prak­tijk­ge­rich­te aan­pak die deze stu­die­rich­tin­gen ken­merkt en sterk maakt. Als er inhou­de­lij­ke ver­schui­vin­gen zijn, moet dat op een even­wich­ti­ge basis gebeuren.

OVSG stelt voor om een haal­baar­heids­com­mis­sie’ op te rich­ten met erva­rings­des­kun­di­gen, om dit even­wicht te eva­lu­e­ren. Zo kan er met de bezorgd­he­den van de direc­ties en op basis van het voor­be­rei­dend werk een beslis­sing komen die tege­moet­komt aan alle aspiraties.

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina