22/06/2020

OVSG akkoord over het duaal lesgeven in het secundair onderwijs

OVSG geeft een protocol van akkoord bij het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering over het tijdelijk project Duaal lesgeven in het secundair onderwijs”

Het lerarentekort is een probleem, zeker wanneer door afwezigheden midden in het schooljaar scholen geen vervangers vinden. Vooral voor praktijkvakken, maar ook voor algemene vakken is de zoektocht naar iemand vaak tevergeefs. Nu de lerarenopleiding geen bevoegdheid meer is voor het volwassenenonderwijs zal die nood zich nog meer stellen voor bepaalde vakken en zeker voor de praktijkvakken.

OVSG waardeert dat er een tijdelijk project duaal lesgeven” wordt ingevoerd waardoor werknemers uit de private sector voor een welbepaalde periode kunnen worden ingezet voor de klas.

Dat moet mogelijk gemaakt worden met een dienstverleningsovereenkomst waarbij de school een raamovereenkomst moet sluiten met het bedrijf opdat die de expert ter beschikking kan stellen aan de school. Een deelovereenkomst verfijnt de raamovereenkomst. De raamovereenkomst van de dienstverlening regelt de algemene rechtsverhouding tussen het schoolbestuur en het bedrijf voor de duur van de overeengekomen opdracht. Bij tegenstrijdigheid of afwijking hebben de bepalingen van de deelovereenkomst voorrang op de bepalingen van de raamovereenkomst.

OVSG vindt het jammer dat in het besluit niet ook de plichten uit Hoofdstuk II van het Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding werden opgenomen in het besluit en van toepassing gemaakt worden op de duale lesgevers”. Het is evident dat ook deze werknemers van het bedrijf voor de duur van hun opdracht het belang moeten behartigen van het onderwijs en de leerlingen. Ook dat ze hun taken persoonlijk en nauwgezet moeten naleven en dat ze zich in de omgang met de leerlingen en de ouders op correcte wijze moeten gedragen of dat ze alles moeten vermijden wat het vertrouwen van het publiek kan schaden of afbreuk kan doen aan de eer of de waardigheid van de functie in het onderwijs. Nu staat dat niet als basis in het besluit en moet elke school dat apart vermelden in de raamovereenkomst en de deelovereenkomst. Artikel 8 van het ontwerpbesluit beperkt zich slechts tot de voorwaarde dat de duale lesgever” van onberispelijk gedrag is en voldoet aan medische geschiktheid, voldoende Nederlands kent en een bijkomende opleiding heeft gevolgd die lesgeven moet mogelijk maken. OVSG stelt voor om de bepalingen uit artikel 9, 10 en 11 Decreet rechtspositie toch over te nemen in het besluit, te meer daar het Decreet Rechtspositie uitdrukkelijk niet van toepassing is op de duale lesgevers”.

Die toevoeging in het besluit sluit meteen ook discussies over het werkgeversgezag uit. OVSG noteert dat tijdens de onderhandelingen uitdrukkelijk door de overheid werd verzekerd dat de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers niet van toepassing is. Dat brengt ook duidelijkheid, omdat de Raad van State in zijn advies op het onderwijsdecreet XXX stelde dat die wet wel van toepassing is. Het neemt de ongerustheid weg inzake de aansprakelijkheid en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de inrichtende macht voor de betaling van lonen en sociale bijdragen wanneer dat niet meer zou gebeuren door het bedrijf dat de duale lesgever ter beschikking stelt.

Verdiep je verder