30/09/2021

Advies Vlor: doelstellingen inschrijvingsrecht sterker nastreven

De Vlor geeft advies over drie voorontwerpen van decreet over het inschrijvingsrecht die de Vlaamse Regering op 16 juli 2021 goedkeurde. Dit advies is voor een groot deel mee gedragen door OVSG. Op een paar punten heeft OVSG, samen met andere organisaties, een minderheidsstandpunt ingenomen.

Over welke punten van het Vlor-advies over inschrijvingsrecht neemt OVSG een ander standpunt in?

  • Scholen binnen een lokaal overlegplatform (LOP) (of gemeente) moeten in functie van hun eigen context ondervertegenwoordigde groepen en voorrangspercentages kunnen definiëren die verschillen van andere scholen binnen het LOP, als daarover een akkoord is in het LOP

ACOD-Onderwijs, KOOGO, OVSG en de Verenigde Verenigingen kunnen niet akkoord gaan met dit voorstel, omdat het technisch onhaalbaar is om zowel de doelgroepomschrijving als het voorrangspercentage per school anders in te vullen 

  • Volgens het voorontwerp van decreet moeten LOP’s hun keuze om gebruik te maken van de voorrangsregeling voor ondervertegenwoordigde groepen laten bekrachtigen door de gemeenteraad/-raden van de betrokken gemeentebesturen. 

De Vlor vindt deze bekrachtiging geen goed idee. De Vlor is van oordeel dat de LOP’s, waarin de lokale besturen ook vertegenwoordigd zijn, het best geplaatst zijn om een lokale regeling uit te werken voor de voorrang voor ondervertegenwoordigde groep(en).

OVSG en KOOGO bekrachtigen het principe versterken van de rol van de lokale besturen’ in het voorontwerp van decreet. De bekrachtiging door de gemeenteraad/-raden van een voorstel van de scholen gelegen op hun grondgebied of een voorstel van het LOP over de omschrijving van de doelgroep van de ondervertegenwoordigde groepen’, is van essentieel belang. Gemeentebesturen zijn het best geplaatst om op basis van hun bevolkingssamenstelling te oordelen of het voorstel van de scholen/​het LOP een bijdrage levert aan de doelstellingen 3 en 4 van het inschrijvingsrecht. 

  • Dat basisscholen een afspiegeling moeten zijn van de buurt, staat ook voor de Vlor buiten kijf. Daarom is het goed dat het criterium afstand tot de school’ behouden blijft voor het basisonderwijs. Dat is echter nog geen garantie voor een sociale mix. 

Met betrekking tot de mogelijkheid om het ordeningscriterium afstand’ te operationaliseren als leerlingen die in dezelfde gemeente wonen als de school’, oordelen OVSG en KOOGO dat dit niet beperkt mag worden tot de gemeenten gelegen in de Vlaamse Rand. Deze mogelijkheid moet ingeschreven worden voor alle scholen in Vlaanderen. Daardoor kunnen basisscholen hun rol als buurtschool maximaal waarmaken. 

Verdiep je verder