20/10/2021

Aandachtspunten bij decreet CAO XII

OVSG niet akkoord bij het ontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen over het onderwijs uit cao XII leerplicht, cao V basiseducatie en cao VI hoger onderwijs vanaf het school- of academiejaar 2021-2022

Van werkingsbudget naar omkadering voor beleidsondersteuning basisonderwijs 

Naast de waardering voor de extra middelen die voorzien worden voor beleidsondersteuning, vraagt OVSG ook uitdrukkelijk om een ambt van beleidsondersteuner te creëren en dit in te delen bij een nieuwe categorie van selectieambten voor het basisonderwijs. Een selectieambt beleidsondersteuner’ zorgt voor een duidelijk onderscheid in de aanwending van de puntenenveloppe voor administratieve ondersteuning. De beleidsondersteuner ontvangt een gepaste verloning, en de bijhorende verantwoordelijkheden worden geformaliseerd. 

Tijdens de overgangsperiode van werkingsmiddelen naar omkaderingspunten vraagt OVSG om duidelijk in de dienstbrieven aan de scholen/​schoolbesturen het aantal omkaderingspunten te vermelden waarover de scholen op 1 januari 2022 zullen beschikken.

Werkdrukverlaging – kerntaak van onderwijzend personeel 

Door het beperkte budget dat vrijgemaakt wordt voor dit thema, kunnen niet alle leerkrachten van dit initiatief gebruik maken. OVSG kan het niet eens zijn met het principe dat er per leraar maximaal één uur kan worden toegekend. 

De laattijdige toekenning (wellicht pas vanaf 1 november 2021), schoolorganisatorische redenen en de vervangingsproblematiek kunnen ervoor zorgen dat een deel van de omkadering niet aangewend zal worden. OVSG betreurt daarom dat de overheid niet ingaat op het gedragen voorstel van alle sociale partners om eenmalig de mogelijkheid te creëren om niet aangewende middelen over te dragen naar het eerste trimester van volgend schooljaar.

Aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding 

De sterke kleuring van aanwending en inzetbaarheid van omkadering, getuigt van een beperkt vertrouwen van de overheid in de schoolbesturen en directies. 

Samen school maken

Met een budget van 15 miljoen euro zorgt men ervoor dat in elke onderwijsinstelling minimum 1uur met een maximum van 3 tot zelfs 6 uur in het secundair onderwijs kan worden vrijgemaakt voor personeelsleden aangesloten bij een vakbond om syndicaal werk te verrichten. Gezien het gebrek aan objectieve redenen vindt OVSG dat de omkadering voor de vrijstelling van syndicale afvaardiging zich voor alle onderwijsniveaus moet beperken tot drie lesuren.

Lees hier het volledige protocol van OVSG

Verdiep je verder