20/10/2021

Aan­dachts­pun­ten bij decreet CAO XII

OVSG niet akkoord bij het ont­werp van decreet tot uit­voe­ring van maat­re­ge­len over het onder­wijs uit cao XII leer­plicht, cao V basis­edu­ca­tie en cao VI hoger onder­wijs van­af het school- of aca­de­mie­jaar 2021-2022

Van wer­kings­bud­get naar omka­de­ring voor beleids­on­der­steu­ning basisonderwijs 

Naast de waar­de­ring voor de extra mid­de­len die voor­zien wor­den voor beleids­on­der­steu­ning, vraagt OVSG ook uit­druk­ke­lijk om een ambt van beleids­on­der­steu­ner te cre­ë­ren en dit in te delen bij een nieu­we cate­go­rie van selec­tie­amb­ten voor het basis­on­der­wijs. Een selec­tie­ambt beleids­on­der­steu­ner’ zorgt voor een dui­de­lijk onder­scheid in de aan­wen­ding van de pun­ten­en­ve­lop­pe voor admi­ni­stra­tie­ve onder­steu­ning. De beleids­on­der­steu­ner ont­vangt een gepas­te ver­lo­ning, en de bij­ho­ren­de ver­ant­woor­de­lijk­he­den wor­den geformaliseerd. 

Tij­dens de over­gangs­pe­ri­o­de van wer­kings­mid­de­len naar omka­de­rings­pun­ten vraagt OVSG om dui­de­lijk in de dienst­brie­ven aan de scholen/​schoolbesturen het aan­tal omka­de­rings­pun­ten te ver­mel­den waar­over de scho­len op 1 janu­a­ri 2022 zul­len beschikken.

Werk­druk­ver­la­ging – kern­taak van onder­wij­zend personeel 

Door het beperk­te bud­get dat vrij­ge­maakt wordt voor dit the­ma, kun­nen niet alle leer­krach­ten van dit ini­ti­a­tief gebruik maken. OVSG kan het niet eens zijn met het prin­ci­pe dat er per leraar maxi­maal één uur kan wor­den toegekend. 

De laat­tij­di­ge toe­ken­ning (wel­licht pas van­af 1 novem­ber 2021), school­or­ga­ni­sa­to­ri­sche rede­nen en de ver­van­gings­pro­ble­ma­tiek kun­nen ervoor zor­gen dat een deel van de omka­de­ring niet aan­ge­wend zal wor­den. OVSG betreurt daar­om dat de over­heid niet ingaat op het gedra­gen voor­stel van alle soci­a­le part­ners om een­ma­lig de moge­lijk­heid te cre­ë­ren om niet aan­ge­wen­de mid­de­len over te dra­gen naar het eer­ste tri­mes­ter van vol­gend schooljaar.

Aan­vul­len­de les­tij­den voor aanvangsbegeleiding 

De ster­ke kleu­ring van aan­wen­ding en inzet­baar­heid van omka­de­ring, getuigt van een beperkt ver­trou­wen van de over­heid in de school­be­stu­ren en directies. 

Samen school maken

Met een bud­get van 15 mil­joen euro zorgt men ervoor dat in elke onder­wijs­in­stel­ling mini­mum 1uur met een maxi­mum van 3 tot zelfs 6 uur in het secun­dair onder­wijs kan wor­den vrij­ge­maakt voor per­so­neels­le­den aan­ge­slo­ten bij een vak­bond om syn­di­caal werk te ver­rich­ten. Gezien het gebrek aan objec­tie­ve rede­nen vindt OVSG dat de omka­de­ring voor de vrij­stel­ling van syn­di­ca­le afvaar­di­ging zich voor alle onder­wijs­ni­veaus moet beper­ken tot drie lesuren.

Lees hier het vol­le­di­ge pro­to­col van OVSG

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina