Omnis­port Water­sport

Meche­len - De Nekker

Wat dacht je van gezel­li­ge kam­peer­hut­ten om de nach­ten door te bren­gen? Die vind je in het prach­ti­ge domein De Nek­ker, in de groe­ne rand van Meche­len. Of kies je lie­ver voor het sportverblijf?

Recre­a­tie en sport op de sport­vel­den of in de gro­te sport­hal, op de atle­tiek­pi­s­te of in de ravot­wei­den, op het touwenparcours…

De Nekker gebouw

Bereik­baar­heid

Met de trein tot het sta­ti­on Meche­len-Nek­ker­spoel’. Ver­vol­gens langs de Dij­le ca. 15 min. wan­de­len
Met de trein tot het sta­ti­on Meche­len’. Ver­vol­gens de lijn­bus nemen tot hal­te Nek­ker­spoel sta­ti­on’. Ver­vol­gens langs de Dij­le ca. 15 min. wan­de­len.
Gra­tis fiet­sen­stal­ling en parking.

Accom­mo­da­tie

 • 6 Kamers met vijf sta­pel­bed­den, 1 één­per­soons­ka­mer en 2 com­for­ta­be­le duo­ka­mers (voor begeleiders)
 • Elke kamer uit­ge­rust met apart sani­tair. Per twee kamers een rui­me bad­ka­mer met dou­ches, was­ta­fels en toi­let­ten. Duo­ka­mers met eigen badkamer
 • 1 Ber­ging
 • 1 Zit­hoek met tv
 • 1 Les- of ani­ma­tie­lo­kaal (kan in twee afzon­der­lij­ke ruim­tes wor­den opgedeeld)

Omge­ving

 • Water­sport: zwem­men en hen­ge­len in de vij­ver (30 ha) en zwem­men in De Nek­ker­pool (zwem­bad)
 • Sport- en spelterrein:
  • out­door: atle­tiek­ter­rein, zes ten­nis­vel­den, vijf voet­bal­vel­den, omnis­port­ter­rein, tou­wen­par­cours, ori­ën­ta­tie­loop­par­cours en ver­schil­len­de speelweiden
  • indoor: zwem­bad, 3 poly­va­len­te zalen (met moge­lijk­heid voor tafel­ten­nis in 1 van de zalen), een gro­te sport­hal, drie squas­h­courts en een binnenspeeltuin

Pri­jzen

 • Eén bege­lei­der gra­tis per 10 beta­len­de leerlingen
 • Eén bege­lei­der gra­tis per 5 beta­len­de leer­lin­gen voor het bui­ten­ge­woon onderwijs

Voor het School­jaar 2023-2024

Periode Prijs
3-daagse op aanvraag
4-daagse op aanvraag
Midweek € 140,00

Belang­rijk!
Als je gebruik wil maken van de sport­ac­com­mo­da­tie, reser­veer je dat voor­af. Bij de opmaak van het totaal­pro­gram­ma (uit­stap­pen), voor­zie je ook wel­ke spor­ten je wan­neer en waar wil uit­oe­fe­nen. Zo kun­nen we jou garan­de­ren dat er per dag twee uren sport­ac­com­mo­da­tie beschik­baar zal zijn.

*Sport­ver­blijf De Nek­ker is tij­de­lijk (van­af 1 jan 2024) geslo­ten wegens verbouwingswerken

Sup­ple­men­ten

 • Laken­pak­ket: € 7,00

Inbe­gre­pen in de prijs

 • Vol­pen­si­on
 • Zwem­men (open­lucht)
 • Sport­ac­com­mo­da­tie voor twee uur per dag

Pro­mo­ties

 • 5% kor­ting tij­dens de maan­den okto­ber, novem­ber, decem­ber, janu­a­ri en februari.


Edu­ca­tie­ve activiteiten

 • Natuur­wan­de­ling in het natuur­re­ser­vaat Mechels Broek’
 • Sint-Rom­boutsto­ren
 • Stads­be­zoek Mechelen
 • Die­ren­park Planckendael
 • Tech­no­po­lis
 • Speel­goed­mu­se­um
 • Vrij­broek­park
 • Tivoli­park met kinderboerderij
 • Fort van Breendonk
 • Cine­ma UGC
 • Schaats­baan

Sport- en spelmateriaal

Zie sport- en spel­ter­rei­nen bij omge­ving’.

De Nekker logo

Foto­ga­le­rij

 • Kampeerhut de nekker
 • Sport recreatiecentrum de nekker

Nekkerspoel-Borcht, Nekkerspoel 19
2800 Mechelen, Mechelen
Routebeschrijving
015/55 70 05 reservatie@denekker.be www.denekker.be
Capaciteit
65 personen
Reserveren

Heb je een vraag?

Kri­s­tof Moens
02 506 50 97

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina