Kleu­ter­on­der­wijs Lager onder­wijs Secun­dair onderwijs Vol­was­se­nen­on­der­wijs Bui­ten­ge­woon basisonderwijs Cen­tra voor leerlingenbegeleiding

Top­start: eer­ste jaar directeur

Je bent net gestart als direc­teur in het onder­wijs. Je hebt nood aan extra inhou­de­lij­ke baga­ge en con­tact met ande­re begin­nen­de direc­teurs. Dan is Top­start iets voor jou!

Over de oplei­ding

Deze twee­ja­ri­ge oplei­ding onder­steunt star­ten­de direc­teurs in het onderwijs. 

Je leert de nodi­ge the­o­re­ti­sche kaders, juri­di­sche ken­nis en hoe je dit ver­taalt naar de prak­tijk. Tij­dens de ses­sies wis­sel je erva­ring uit met col­le­ga-direc­teurs en reflec­teer je over de inhoud. Tij­dens inter­vi­sies ver­diep je je in een klei­ne groep in de ver­schil­len­de thema‘s. 

Het tra­ject bestaat uit een basis­aan­bod en een modu­lair aan­bod met keu­ze­s­es­sies. De com­bi­na­tie van bei­de maakt dat je terecht komt in een vas­te groep van lei­ding­ge­ven­den met een vast pro­gram­ma. Daar­naast kan je voor bepaal­de inhou­den zelf kie­zen wan­neer jij ze wil volgen. 

Start je dit school­jaar als direc­teur en volg­de je OPSTART nog NIET? Dat is geen pro­bleem! Dank­zij onze spoed­cur­sus Quick-start in het begin van het school­jaar en wat zelf­stu­die ben je vol­doen­de voor­be­reid om aan te slui­ten bij Topstart. 

Deel­ne­mers uit het basis­on­der­wijs kun­nen zich inschrij­ven zowel in groep 1 als in groep 2. Deel­ne­mers uit het secun­dair onder­wijs kun­nen alleen inschrij­ven voor groep 2.

Basis­aan­bod

  • Intro­duc­tie­dag
  • Naar een reflec­tie­ve school­cul­tuur – kwa­li­teits­zorg in de praktijk
  • Per­so­neels- en professionaliseringsbeleid
  • Com­mu­ni­ca­tie- en vergadertechnieken
  • Resi­den­ti­eel semi­na­rie – situ­a­ti­o­neel lei­der­schap met focus op coa­ching, klas­be­zoe­ken en zelfzorg
  • Prac­ti­cum
  • In gesprek met AGO­DI en de inspectie
Prijs basisaanbod
Leden € 900
Niet-leden € 990

Keu­ze­s­es­sies

* De inhoud voor groep 1 en groep 2 is het­zelf­de
** De oplei­ding behan­delt de niet-Brus­sel­se gemeentefinanciën

Sessie Datum Locatie Prijs leden Prijs niet-leden
Quick-start (voor wie Opstart niet volgde) 12/09/2023 van 09:00 - 16:00, 19/09/2023 van 09:00 - 16:00 Interactief webinar 250 euro 275 euro
Basisregelgeving voor personeelsbeleid basisonderwijs en buitengewoon basisonderwijs – groep 1 * 19/10/2023 van 09.00-12.00, 07/11/2023 van 09.00-12.00 Interactief webinar 130 euro 143 euro
Basisregelgeving voor personeelsbeleid basisonderwijs en buitengewoon basisonderwijs – groep 2 * 18/01/2024 van 09.00-12.00, 30/01/2024 van 09.00-12.00 Interactief webinar 130 euro 143 euro
Basisonderwijs organiseren en omkaderen 22/02/2024 van 09.00-12.00, 14/03/2023 van 09.00-12.00, 28/03/2024 van 09.00-12.00 Interactief webinar 195 euro 214,50 euro
Wegwijs in en omgaan met regelgeving basisonderwijs en buitengewoon basisonderwijs 01/02/2024 van 09.00-12.00 Interactief webinar 65 euro 71,50 euro
Basisregelgeving voor personeelsbeleid secundair onderwijs 05/03/2024 van 09.00-12.00, 21/03/2024 van 09.00-12.00 Interactief webinar 130 euro 143 euro
Gemeentefinanciën ** 14/05/2024 van 09:00 - 12:00 Interactief webinar 65 euro 71,50 euro
Veiligheid en preventie datum wordt binnenkort bekend gemaakt Interactief webinar 65 euro 71,50 euro

Voor wie

Star­ten­de directies

En wat hierna?

Top­start twee­de jaar

Data en locaties Inschrijven en betalen

Start op donderdag 28 september 2023 in Brussel

Basisaanbod – groep 1 (basisonderwijs)
Titel Intro­duc­tie­dag (voor nieu­we directies) Locatie en lesgever Huis Madou
Debbie Rooms
Datum en uren donderdag 28 september 2023
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Resi­den­ti­eel semi­na­rie – situ­a­ti­o­neel lei­der­schap met focus op coa­ching, klas­be­zoe­ken en zelfzorg Locatie en lesgever Hotel Aazaert
Debbie Rooms, Ronny Vanderspikken, Pascal De Rop, Karine Dierickx
Datum en uren maandag 23 oktober 2023 09:00 - dinsdag 24 oktober 2023 15:30 Prijs
Titel Naar een reflec­tie­ve school­cul­tuur – kwa­li­teits­zorg in de praktijk Locatie en lesgever Interactief webinar
Erik Walckiers
Datum en uren donderdag 7 december 2023
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Per­so­­neels- en professionaliseringsbeleid Locatie en lesgever Interactief webinar
Ronny Vanderspikken
Datum en uren dinsdag 16 januari 2024
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Com­­mu­­ni­­ca­­tie- en vergadertechnieken Locatie en lesgever Huis Madou
Erik Walckiers
Datum en uren vrijdag 2 februari 2024
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Prac­ti­cum Locatie en lesgever Huis Madou
Erik Walckiers, Hilde Mahieu
Datum en uren maandag 27 mei 2024
09:00 - 16:00
Prijs
Traject op maat

Dit is een modulair aanbod waarbinnen je, in functie van jouw persoonlijke noden, kan kiezen uit verschillende sessies.

Kies zelf jouw sessies
Cursuscode

FNTO1 A1 1000

Start op vrijdag 6 oktober 2023 in Brussel

Basisaanbod – groep 2 (basisonderwijs en secundair onderwijs)
Titel Intro­duc­tie­dag (voor nieu­we directies) Locatie en lesgever Huis Madou
Debbie Rooms
Datum en uren vrijdag 6 oktober 2023
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Resi­den­ti­eel semi­na­rie – situ­a­ti­o­neel lei­der­schap met focus op coa­ching, klas­be­zoe­ken en zelfzorg Locatie en lesgever Hotel Aazaert
Debbie Rooms, Ronny Vanderspikken, Pascal De Rop, Karine Dierickx
Datum en uren maandag 23 oktober 2023 09:00 - dinsdag 24 oktober 2023 15:30 Prijs
Titel Naar een reflec­tie­ve school­cul­tuur – kwa­li­teits­zorg in de praktijk Locatie en lesgever Interactief webinar
Erik Walckiers
Datum en uren dinsdag 12 december 2023
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Per­so­­neels- en professionaliseringsbeleid Locatie en lesgever Interactief webinar
Ronny Vanderspikken
Datum en uren maandag 22 januari 2024
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Com­­mu­­ni­­ca­­tie- en vergadertechnieken Locatie en lesgever Huis Madou
Erik Walckiers
Datum en uren donderdag 8 februari 2024
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Prac­ti­cum Locatie en lesgever Huis Madou
Erik Walckiers, Hilde Mahieu
Datum en uren donderdag 6 juni 2024
09:00 - 16:00
Prijs
Traject op maat

Dit is een modulair aanbod waarbinnen je, in functie van jouw persoonlijke noden, kan kiezen uit verschillende sessies.

Kies zelf jouw sessies
Cursuscode

FNTO1 A2 1000

Praktisch

- Basisaanbod: combinatie van webinars en live sessies.
- Keuzesessies: je kiest welke sessie je wil volgen.
- In groep 1 = BaO
- In groep 2 = BaO en SO

Huis Madou
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
Routebeschrijving
Data en locaties

Heb je een vraag?

Pau­li­na Prieto
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina