Deel­tijds kunstonderwijs

Tij­de­lij­ke Aan­stel­ling Door­lo­pen­de Duur (TADD): DKO schoolsecretariaten

Deze ses­sie belicht alle aspec­ten van de TADD in het deel­tijds kunstonderwijs.

Over de opleiding

De laat­ste jaren werd de TADD-rege­ling regel­ma­tig gewij­zigd.
Deze cur­sus neemt je mee in de diep­te en zoomt in op alle aspec­ten van de TADD.

Wel­ke regels zijn momen­teel van kracht? Aan wel­ke voor­waar­den moet het per­so­neels­lid vol­doen? Hoe kan wor­den ver­hin­derd dat een per­so­neels­lid TADD-gerech­tigd wordt? Hoe werkt de ver­nieuw­de voor­rangs­re­ge­ling? Hoe kan een ein­de wor­den gesteld aan een TADD-aanstelling?

De vor­ming is een must voor de mede­wer­ker van het secre­ta­ri­aat of een onder­wijs- of per­so­neels­dienst en voor men­sen die de basis­cur­sus per­so­neels­re­gel­ge­ving heb­ben gevolgd.

Voor wie

School­se­cre­ta­ri­a­ten DKO

Pro­gram­ma

Je leert:

  • aan wel­ke voor­waar­den per­so­neels­le­den moe­ten vol­doen om TADD-gerech­tigd te worden;
  • de dien­stan­ci­ën­ni­teit voor TADD cor­rect berekenen;
  • hoe de beoor­de­ling aan de voor­avond van de TADD werkt;
  • voor wel­ke betrek­kin­gen een per­so­neels­lid TADD-gerech­tigd is;
  • wel­ke voor­rangs­re­gels er gel­den voor een tij­de­lij­ke aanstelling;
  • hoe een TADD-aan­stel­ling kan eindigen;

Data en locaties Inschrijven en betalen

Sessies
Titel De Tij­de­lij­ke Aan­stel­ling Door­lo­pen­de Duur (TADD) in het DKO (school­se­cre­ta­ri­aat) Locatie en lesgever Interactief webinar
Kathleen Cherlet
Datum en uren donderdag 23 maart 2023
09:00 - 12:00
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief €65
Type Niet-leden Tarief €71,5
Cursuscode

FDSEC Z5 ONLINE

SCHRIJF JE IN

Praktisch

Interactieve webinar - Halve dag

Data en locaties

Heb je een vraag?

Viv Del­hez
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina