16/12/2020

Tevredenheid over pedagogische begeleiding neemt toe na corona

Zijn de pedagogisch begeleiders van OVSG goede coaches? Deze en nog veel meer kwaliteitsvragen legden we in april 2019 voor aan 822 directies van onze scholen, academies en centra voor volwassenenonderwijs. Met de resultaten gingen we aan de slag. Anderhalf jaar en een coronacrisis later blijkt dat de tevredenheid is toegenomen. 

Scholen bevestigen dat de begeleider het verschil maakt en ervaren dat we lessen getrokken hebben uit de eerste kwaliteitsmeting. Directies konden in de bevraging hun tevredenheid uiten op een tienpuntenschaal. De vragen zijn geclusterd rond de vijf speerpunten van de pedagogische begeleiding: leerlingbegeleiding, taal, digitalisering, curriculum en duurzaam begeleiden.

En wat stellen we vast? De tevredenheid is toegenomen over elk speerpunt van de bevraging (zie grafiek). Directies waarderen de coachende houding van onze begeleiders, met wie ze een vertrouwensrelatie opbouwen. De begeleider respecteert de eigenheid van de school en de lokale context. Hij of zij kan de aanpak aanpassen aan verschillende situaties. Dat versterkt het schoolteam in zijn groeikracht. De vaste anker is een meerwaarde: zij heeft een perfect zicht wie we kunnen inschakelen op welk gebied”, vermeldt een respondent. 

Taal en lezen als motor voor innovatie en verdieping 

Op het vlak van Taal wordt vooral het aanbod voor leesdidactiek fel gesmaakt. De begeleiding helpt scholen om een efficiënte werking hiervoor uit te bouwen. Het ondersteuningsaanbod rond meertaligheid, anderstalige nieuwkomers en moderne vreemde talen is minder goed gekend. De behoeften van scholen op dit vlak verschillen dan ook fel. 

Coronacrisis als motor voor digitalisering 

Digitalisering bleek bij de eerste bevraging in april 2019 niet de grote sterkte van OVSG. Door corona maakten we van de nood een deugd en zetten we grote stappen voorwaarts, vooral op het vlak van digitaal leren. De uitgebreide website e-leren van OVSG hielp de scholen tijdens en na de lockdown. Op zes maanden tijd kwamen meer dan 45 000 bezoekers langs om ondersteuningsmaterialen te raadplegen. De webinars van OVSG over afstandsonderwijs werden al meer dan 10 000 keer bekeken. De directies vragen om nog meer werk van te maken van digitaal leren en vernieuwende werkvormen. Sommigen vinden dat het begeleidingsmomenten in digitale groepjes betere participatie mogelijk maakt. Mag ook na corona doorgevoerd worden’, schrijft een respondent. Een trend is duidelijk gezet.

Essentiële schakel om te bouwen aan kwaliteit

Meer dan ooit hebben scholen, centra en academies de ondersteuning van de pedagogische begeleiding nodig. In elk onderwijsniveau is een grote vernieuwing op til. Patriek Delbaere, algemeen directeur: Met de input van onze directies gaan we verder aan het werk en bepalen we de prioriteiten voor ons begeleidingsplan 2021-24. Bij de overheid bepleiten we alvast dat de nood aan begeleiding en ondersteuning bij onze scholen, centra en academies richting moet geven aan onze kerntaken. De pedagogische begeleiding heeft een essentiële opdracht: de onderwijskwaliteit versterken via begeleiding en vorming in een geïntegreerde benadering van de school.” 

De resultaten van de eerste bevraging in april 2019 verschenen in ons tijdschrift Imago, december 2019. Anderhalf jaar na de eerste bevraging, in oktober 2020, legden we dezelfde vragen nog eens voor. De resultaten van deze tweede bevraging staan in de nieuwe editie van Imago, december 2020, die deze week verschijnt. Ondanks de hoge werkdruk door corona vulden 198 directies de tweede enquête in, een responsgraad van 25% die nog hoger ligt dan bij de eerste bevraging (18%).

Meer weten? Lees het Begeleidingsverslag 19-20, een jaar als geen ander

De pedagogische begeleiding van OVSG rapporteert elk jaar over haar werking aan de Vlaamse Regering. Het verslag biedt een overzicht van acties en interventies en toont voorbeelden uit de praktijk. Uiteraard gaan we in op hoe de coronacrisis de werking van de begeleiding voortstuwde naar meer en meer digitaal werken.