16/12/2020

Tevre­den­heid over peda­go­gi­sche bege­lei­ding neemt toe na corona

Zijn de peda­go­gisch bege­lei­ders van OVSG goe­de coa­ches? Deze en nog veel meer kwa­li­teits­vra­gen leg­den we in april 2019 voor aan 822 direc­ties van onze scho­len, aca­de­mies en cen­tra voor vol­was­se­nen­on­der­wijs. Met de resul­ta­ten gin­gen we aan de slag. Ander­half jaar en een corona­cri­sis later blijkt dat de tevre­den­heid is toegenomen. 

Scho­len beves­ti­gen dat de bege­lei­der het ver­schil maakt en erva­ren dat we les­sen getrok­ken heb­ben uit de eer­ste kwa­li­teits­me­ting. Direc­ties kon­den in de bevra­ging hun tevre­den­heid uiten op een tien­pun­ten­schaal. De vra­gen zijn geclus­terd rond de vijf speer­pun­ten van de peda­go­gi­sche bege­lei­ding: leer­ling­be­ge­lei­ding, taal, digi­ta­li­se­ring, cur­ri­cu­lum en duur­zaam begeleiden.

En wat stel­len we vast? De tevre­den­heid is toe­ge­no­men over elk speer­punt van de bevra­ging (zie gra­fiek). Direc­ties waar­de­ren de coa­chen­de hou­ding van onze bege­lei­ders, met wie ze een ver­trou­wens­re­la­tie opbou­wen. De bege­lei­der res­pec­teert de eigen­heid van de school en de loka­le con­text. Hij of zij kan de aan­pak aan­pas­sen aan ver­schil­len­de situ­a­ties. Dat ver­sterkt het school­team in zijn groei­kracht. De vas­te anker is een meer­waar­de: zij heeft een per­fect zicht wie we kun­nen inscha­ke­len op welk gebied”, ver­meldt een respondent. 

Taal en lezen als motor voor inno­va­tie en verdieping 

Op het vlak van Taal wordt voor­al het aan­bod voor lees­di­dac­tiek fel gesmaakt. De bege­lei­ding helpt scho­len om een effi­ci­ën­te wer­king hier­voor uit te bou­wen. Het onder­steu­nings­aan­bod rond meer­ta­lig­heid, anders­ta­li­ge nieuw­ko­mers en moder­ne vreem­de talen is min­der goed gekend. De behoef­ten van scho­len op dit vlak ver­schil­len dan ook fel. 

Corona­cri­sis als motor voor digitalisering 

Digi­ta­li­se­ring bleek bij de eer­ste bevra­ging in april 2019 niet de gro­te sterk­te van OVSG. Door coro­na maak­ten we van de nood een deugd en zet­ten we gro­te stap­pen voor­waarts, voor­al op het vlak van digi­taal leren. De uit­ge­brei­de web­si­te e-leren van OVSG hielp de scho­len tij­dens en na de lock­down. Op zes maan­den tijd kwa­men meer dan 45 000 bezoe­kers langs om onder­steu­nings­ma­te­ri­a­len te raad­ple­gen. De webinars van OVSG over afstands­on­der­wijs wer­den al meer dan 10 000 keer beke­ken. De direc­ties vra­gen om nog meer werk van te maken van digi­taal leren en ver­nieu­wen­de werk­vor­men. Som­mi­gen vin­den dat het bege­lei­dings­mo­men­ten in digi­ta­le groep­jes bete­re par­ti­ci­pa­tie moge­lijk maakt. Mag ook na coro­na door­ge­voerd wor­den’, schrijft een res­pon­dent. Een trend is dui­de­lijk gezet.

Essen­ti­ë­le scha­kel om te bou­wen aan kwaliteit

Meer dan ooit heb­ben scho­len, cen­tra en aca­de­mies de onder­steu­ning van de peda­go­gi­sche bege­lei­ding nodig. In elk onder­wijs­ni­veau is een gro­te ver­nieu­wing op til. Patriek Del­bae­re, alge­meen direc­teur: Met de input van onze direc­ties gaan we ver­der aan het werk en bepa­len we de pri­o­ri­tei­ten voor ons bege­lei­dings­plan 2021-24. Bij de over­heid beplei­ten we alvast dat de nood aan bege­lei­ding en onder­steu­ning bij onze scho­len, cen­tra en aca­de­mies rich­ting moet geven aan onze kern­ta­ken. De peda­go­gi­sche bege­lei­ding heeft een essen­ti­ë­le opdracht: de onder­wijs­kwa­li­teit ver­ster­ken via bege­lei­ding en vor­ming in een geïn­te­greer­de bena­de­ring van de school.” 

De resul­ta­ten van de eer­ste bevra­ging in april 2019 ver­sche­nen in ons tijd­schrift Ima­go, decem­ber 2019. Ander­half jaar na de eer­ste bevra­ging, in okto­ber 2020, leg­den we dezelf­de vra­gen nog eens voor. De resul­ta­ten van deze twee­de bevra­ging staan in de nieu­we edi­tie van Ima­go, decem­ber 2020, die deze week ver­schijnt. Ondanks de hoge werk­druk door coro­na vul­den 198 direc­ties de twee­de enquê­te in, een res­pons­graad van 25% die nog hoger ligt dan bij de eer­ste bevra­ging (18%).

Meer weten? Lees het Bege­lei­dings­ver­slag 19-20, een jaar als geen ander

De peda­go­gi­sche bege­lei­ding van OVSG rap­por­teert elk jaar over haar wer­king aan de Vlaam­se Rege­ring. Het ver­slag biedt een over­zicht van acties en inter­ven­ties en toont voor­beel­den uit de prak­tijk. Uiter­aard gaan we in op hoe de corona­cri­sis de wer­king van de bege­lei­ding voort­stuw­de naar meer en meer digi­taal werken.

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina