19/12/2023

Commissie van Wijzen: draagvlak voor een new deal’ groeit

De Commissie van Wijzen levert een belangrijke aanzet om de actuele onderwijscrisis op middellange termijn structureel van antwoord te dienen. Heel veel van de voorstellen in het rapport zijn al eerder voorgesteld door de onderwijsverstrekkers op andere fora. Het draagvlak voor een new deal’ groeit.

Gezamenlijke reactie onderwijsverstrekkers OVSG, GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en OKO

Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen: We zijn tevreden dat zaken in het rapport ter sprake komen die, wat ons betreft, al veel eerder aangepakt hadden kunnen worden. De ernst van het lerarentekort, de infrastructuurnoden en de dalende koopkracht van scholen vereisen doortastende maatregelen.

Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder GO!: Dit rapport vormt een goede blauwdruk om het toekomstige onderwijsbeleid op te enten. Het GO! hoopt van harte dat de Vlaamse regering hier daadkrachtig mee aan de slag gaat.

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: We appreciëren dat het rapport vertrekt vanuit vertrouwen in de professionaliteit van directies en teams. We waren ook al lang vragende partij voor een loopbaanpact en dit rapport geeft daar de bouwstenen voor. Meer autonomie voor scholen en besturen om een modern HR-beleid te voeren op maat van de lokale context is een basisvoorwaarde om kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen.

Paul Buyck, coördinator OKO: OKO vindt het positief dat de autonomie van de schoolbesturen en de diversiteit in het onderwijslandschap benadrukt wordt, maar zal goed bewaken dat de sterke schoolbesturen van de kleine onderwijsverstrekkers hun eigen plek kunnen bewaren.

De tekst biedt een consistent en geïntegreerd geheel van principes en krachtlijnen die wat ons betreft zeker de basis kunnen vormen voor een nieuw onderwijspact. De aanbevelingen zijn belangrijke startvoorstellen om aan die principes en krachtlijnen invulling te geven. Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO!, OVSG en OKO vinden in het rapport uitgangspunten terug die ze zelf al eerder hebben aangekaart. Die sluiten aan bij wat besturen en directies in de praktijk ervaren én vragen om kwaliteitsvol onderwijs te maken. De professionaliteit van schoolteams en autonomie van scholen en schoolbesturen, meer ruimte voor een modern personeelsbeleid, een efficiënte onderwijsorganisatie … zijn onontbeerlijk om het onderwijs grondig en ten goede te hervormen.

De onderwijsverstrekkers hebben de waarschuwing van de Commissie goed gehoord. Dit rapport is geen menu waaruit je zomaar kan kiezen, want dan doe je geheel tekort en bereik je misschien het omgekeerde van wat je bedoelt. De onderwijsverstrekkers hopen dat de volgende Vlaamse regering de krachtlijnen van dit voorstel in zijn geheel meeneemt naar het nieuwe regeerakkoord.


Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en ondersteunen hen bij pedagogisch-didactische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2.400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935.000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Over het GO!: op de meer dan 1.000 plaatsen waar het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aangeboden, zijn we allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Om en bij de 39.000 medewerkers van het GO! bieden kwaliteitsvol onderwijs aan 340.000 leerlingen en cursisten. Iedereen krijgt gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven is onze missie.

De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) is de ledenorganisatie van alle 257 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel die onderwijs organiseren. OVSG promoot en ondersteunt het onderwijsproject van haar leden via pedagogische begeleiding, vorming, juridisch advies en belangenbehartiging. Met 783 onderwijsinstellingen in alle onderwijsniveaus (basis, secundair, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en clb’s) vormen we bijna 398 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

OKO staat voor het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers uit het vrij gesubsidieerd onderwijs. OKO is een samenwerkingsverband van de Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM), de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen, het Vlaams Onderwijs Overlegplatform (VOOP), de inrichtende machten van het protestants-christelijk onderwijs (IPCO).

Pieter-Jan Crombez, woordvoerder Katholiek Onderwijs Vlaanderen: 0473 11 78 59

Anne Berckmoes, woordvoerder OVSG: 0496 10 40 80

Nathalie Jennes, woordvoerder GO!: 0494 48 38 26